Menu

Pædofilipolitik

Vorup FB's pædofilipolitik

Vorup FB vil med denne folder fortælle omverdenen, at vi gennem en aktiv indsats mod pædofili i vores idrætsmiljø forsøger at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofile forhold.
VORUP FB værner om et godt miljø FOR BØRN OG UNGE

Denne skrivelse er godkendt af Hovedbestyrelsen i Vorup FB, og er gældende fra 01.01.2004. TJ011203

Information Vorup FB og pædofilipolitik
Vorup FB vil med denne folder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed. Overgreb må ikke finde sted, men det må heller ikke ske, at klublivet inficeres af mistænksomhed, der forhindre de mange frivillige i at udfører deres primære opgave, nemlig at organisere idræt og formidle glæde og fællesskabsfølelse til de mange børn og unge som dyrker idræt i vores forening. Vi sætter i det daglige de menneskelige kvaliteter i højsædet. Vi skal have plads til alle som vil indgå i et forpligtende fællesskab som bygger på tillid og åbenhed. Langt de fleste frivillige trænere og ledere er deres opgave voksen. De har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt – og fordi de er gode til det !

Desværre tiltrækkes pædofile af de miljøer, hvor børn og unge færdes, det gælder også vores område fodboldbanen og håndboldbanen. - sporten generelt.

Vi har alle – også frivillige i idrætslivet – ansvar for at beskytte børn og unge mod seksuelle overgreb. Og vi har et ansvar for, at der i Vorup FB fortsat skal være et sted hvor trænere, ledere, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab.

Definition og straf
Pædofili betyder " seksuel tiltrækning af børn" og er i sig selv ikke strafbart. Seksuelt misbrug af børn vedrører voksnes seksuelle forhold til børn. Det er strafbart, at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år (§ 222, 224 og 225 i straffeloven.

Mistanke om pædofili
Blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn er en yderst alvorlig sag. Urigtige beskyldninger mod uskyldige personer for pædofili er ligeledes en yderst alvorlig sag, som kan have uoverskuelige konsekvenser såvel erhvervsmæssigt som personligt for den pågældende.

Vi skal være opmærksom på, at børns oplevelser af situationer, som voksne på baggrund af børns beskrivelser vil kunne betragte som pædofil, ofte ikke opfattes af børnene selv. Det er derfor vigtigt, at forældre, trænere og ledere udviser en sund dømmekraft, og ikke forfalder til "heksejagt" ved mistanke om pædofili lignende opførsel eller motiver fra en person tilknyttet klubben.

Ved mistanke om eksempelvis blufærdighedskrænkende eller upassende opførsel er det med henblik på et eventuelt efterfølgende sagsanlæg en fordel, hvis mere end een voksen iagttager og opfatter en given situation på samme måde. Der bør tages hensyn til børn af anden etnisk oprindelse end dansk og med andre religiøse tilhørsforhold.

Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sager videregives til myndighederne, såfremt forældre og andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes til at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili.

Hvad gør Vorup FB?
Vi vil følge Danmarks Idrætsforbunds anbefaling og opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili i klubben højt, og arbejder derfor aktiv med at forebygge mod og afsløre forsøg på pædofili. Vorup FB har derfor besluttet at benytte den kontrol- mulighed, en bekendtgørelse fra 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) § 36 giver mulighed for, Vorup FB vil med regelmæssige intervaller tjekke, hvorvidt klubbens trænere og ledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdigheds- krænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Forebyggelse er som bekendt altid bedre end helbredelse, og vi opfordre derfor samtidig til, at emnet kan drøftes i en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, der dog skal forstå, at mennesker kan have forskellige opfattelse af fysisk kontakt mellem voksne og børn.

Vorup FB er forpligtet til at efterleve fortrolighedskravene til de oplysninger, der videregives fra registret.

Vi har etableret en administrativ procedure for kontrollen og dine kontaktpersoner i klubbens aktive indsats mod pædofili er:

UNGDOMSFORMANDEN OG DEN ADMINISTRATIVE FORMAND I HVER AFDELING

Sådan gør vi i Vorup FB
I Vorup FB kontrolleres alle personer, der arbejder med –og er i kontakt med klubbens medlemmer under 15 år en gang årligt, ligesom nye trænere og ledere vil blive kontrolleret i perioden. I Vorup FB foretager de to udvalgte personer kontrollen og dermed er underlagt tavshedspligt på området. Personerne har reference til Vorup FB`s hovedbestyrelse.

Vorup FB afviser ansættelse af og bortviser personer, der er dømt i henhold til paragraf 222 og 223.

Vorup FB afviser personer i træner og lederstaben der nægter at underskrive samtykke erklæring for kontrol.

For eksisterende ansættelsesforhold varsler Vorup FB hermed en væsentlig ændring i ansættelsesaftaler, som ændres fra starten af 2004.

Juridiske forhold
Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og ledere give skriftlig samtykkeerklæring, før klubben må søge oplysninger på de pågældende i registret. Gruppen, klubben ønsker at kontrollere, skal udvælges udfra konsekvente og objektive kriterier, ligesom intervallet for kontrollen skal foregå på faste tidspunkter af året. Der er tillige strenge fortrolighedskrav til de oplysninger, der videregives fra registret. Klubben skal etablere administrative procedurer for kontrollen.

Hvad tjekkes?
I henhold til bekendtgørelse af behandling af person - oplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36 vedrører de oplysninger, der er mulighed for at indhente, domme vedrørende Straffelovens paragraffer 222, 224 og 225 og 235 samt paragraffer 210 og 232 for forhold begået mod et barn under 15 år. Paragrafferne 222, 224, 225 og 235 omhandler seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedrørende distribution og salg af utugtige fotografier, film og lignende af børn. Personer, der er straffet for seksuelle forhold mod unge i alderen 15 til 18 år, er ikke omfattet af kontrolmuligheden, idet de i givet fald er straffet i henhold til Straffelovens paragraf 223 ( den såkaldte "lærer Paragraf" ).

Bekendtgørelsen giver således ikke mulighed for at indhente oplysninger om domme for anden kriminel aktivitet, eksempelvis tyveri eller narkotikahandel.

Hvem tjekkes?
DCK videregiver kun oplysninger om personer, der som led i en ansættelse eller beskæftigelse har direkte kontakt med børn under 15 år (eksempelvis trænere og holdledere). Klubben skal sikre sig samtykkeerklæring fra de pågældende. Det betyder at der normalt ikke kan indhentes oplysninger på eksempelvis bestyrelsesmedlemmer, kantinepersonale og materialefolk, der kun lejlighedsvis eller i perifert har direkte kontakt med børn under 15 år.

Ønsker klubben at indhente oplysninger på personer, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen § 36 skal den pågældende selv og af egen fri vilje indhente og forevis en straffeattest.

Hvem tjekker?
Dansk Idræts Forbund anbefaler, at det er de få personer i klubben, eller afdelingerne, der eventuelt er ansvarlig for ansættelse eller tilknytningen af trænere og holdledere i ungdoms- afdelingen. Og som har prokura til at afskedige eller bortvise ansatte, som er ansvarlig for at indhente de fortrolige oplysninger.

Tavshedspligt
De personer i klubben, der indhenter oplysninger er underlagt tavshedspligt, idet uberettiget videregivelse af oplysninger fra DCK er strafbart. Det er ligeledes ikke tilladt at videregive oplysninger fra DCK til eller fra andre klubber.

Afsluttende bemærkning
Vi vil gerne slutte denne folder af, med endnu engang at pointere, at løse rygter kan effektivt forpeste atmosfæren i en forening. De skal derfor ikke ignoreres men frem i lyset. Det er et anliggende for Vorup FB `s bestyrelse, find ud af hvor rygterne kommer fra og tag en snak med den der har bragt rygtet videre og om muligt med den der har startet det.
Den pågældende træner eller leder bør orienteres hurtigst muligt. Både om rygtet og om, hvad bestyrelsen har tænkt sig at gøre ved det. I alle tilfælde vil der fra Vorup FB `s side være to fra bestyrelsen, som tager del i en samtale.

Husk!
Foreningens bestyrelse er ikke politi eller anklagemyndighed. Det er ikke bestyrelsens opgave at føre bevis for, hvad der er sket eller ikke sket. Foreningens bestyrelse skal alene tage stilling til, om samarbejdet kan fortsætte med den pågældende træner eller leder.

Luk