Menu

Generalforsamling Vorup FB Håndbold 2021

Referat fra Vorup FB Håndboldafdelings generalforsamling 
Tirsdag den 1. juni kl. 19.00 På Ulvehøj (i selskabslokalerne)

I henhold til klubbens love for den ordinære generalforsamling var dagsorden følgende:

1. V1. Valg af dirigent.

2. B2. Bestyrelsens beretning

3. R3. Regnskabsorientering.

4. B4. Behandling af indkomne forslag.

5. 5. 5. Valg af:

Sportslig formand for 2 år.

Mogens Jensen villig til genvalg

Kasserer for 1 år.

Jesper Jul Nielsen villig til genvalg

6. 6. 6. Eventuelt

Inge Rønne bød velkommen til generalforsamlingen og gik til dagsordenen.

Pkt. 1 valg af dirigent, som blev Tom Johannessen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var varsel korrekt i dagspressen og på klubbens hjemmeside.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning som var delt op i den administrative del og den sportslige del.

Den administrative beretning

Inge Rønne fremlagde den administrative beretning og kunne berette om et tilbageblik hvor der har været planlagt mange ting både på og udenfor banen.

Der har været afholdt mange planlægningsmøder f.eks. Beach stævnet på Tronholm, hjælpere til åbningen af Arena Randers Multihal, hjælpere til halvmaraton i Aarhus, hjælpere til Randers HK’s kampe, vores store fælles afslutningsfest og mange flere opgaver som blev aflyst grundet Corona pandemien.

Der er dog et udvalg der har arbejdet på højtryk for at undgå vi blev helt lukket ned -det er Corona udvalget med Jesper Jul Nielsen og Gitte Mygind i spidsen for mange hjælpere.

På rekordtid fik de samlet forældre fra hvert hold, som fik hallen gjort Corona klar til træning og kampe.

De fik gjort klar i henhold til gældende regler for både hjemme og udehold, og ikke mindst lavet det synligt for alle der kom i hallen, og omklædningsrummene blev sprittet af efter hver kamp.

Der skal lyde en stor tak til jer alle som har gjort det så godt, at det er kommet ud til hele Håndbolddanmark og flere har gjort brug af vores måde at gøre tingene på.

Børne og ungdomsholdene kom i gang med træning og kampe og med diverse retningslinjer kunne senior og five a side også træne. Desværre kom seniorerne aldrig i gang med turneringen efter to kampe, men trods dette er det lykkes at rykke op i 3. division. Stort tillykke til Jesper og pigerne.

Five a side stoppede igen og kom ikke til de planlagte stævner. Vi håber alle er klar til at give den max gas i den nye sæson.

Børne og ungdomsholdene spillede første halvdel færdig og her lykkedes det at lave et fint brag i hallen efter de gældende regler. Desværre lukkede turneringen ned efter ombrydningen og anden halvdel af turneringen blev ikke gennemført.

I den periode blev der trænet online inden vi igen måtte træne – dog udendørs, og her var vi udfordret på træningsfaciliteter, men igen viste trænerne deres kreative sider. U-7 og opefter er startet udendørstræn-

Ingen forskellige steder i byen.

Og endelig i april måtte vi komme i hallen igen og straks kom der gang i træningen og siden kampe i sommerturneringen – det giver liv i hallen.

Bestyrelsen har ikke været lukket ned i Corona tiden, der er blevet arbejdet med opfølgning og tilretning af årshjulet og ud fra det er der udsprunget et større arbejde med strategi og målsætning for Vorup FB Håndbold.

Alle udvalg har holdt de første møder og vil være kar til den nye sæson. For at alt dette kan lykkes udtrykte Inge Rønne en stor tak til spillere, forældre, trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer og ikke mindst bestyrelsen for et fantastisk stykke arbejde.

Tak for samarbejdet i hovedbestyrelsen, som også har lyttet til det vi har gang i.

Tak til Thomas Råby for altid at hjælpe når det brænder på.

HUSK ALLE ER FRIVILLIGE OG DET ER DERFOR VIGTIGT, AT VI LØFTER SAMMEN I FLOK, SÅ NÅR VI LANGT.

Den sportslige beretning

Mogens Jensen startede med at 2020 blev et noget anderledes håndbold år, end vi havde forventet da vi startede på året. Alt sammen grundet Corona pandemien.

På trods af dette lykkedes at få trænet det meste af året og spillet nogle turneringskampe inden jul.

Seniorerne har været hårdt ramt, de har kun spillet 2 turneringskampe.

Trods mange forhindringer er det lykkes med mange forældre og frivillige at få det til at fungere, mange tak til alle jer der har bidraget med covid hjælp.

Sportsligt er der ikke så meget at berette, da ingen rækker i turneringen, blev færdigspillet. Dog kan vi som Inge nævnte tidligere fået et 3. divisionshold i damerækken, og det er dejligt at vi igen kan se divisionsbold i Ulvehøjhallen.

På ungdomssiden har der været ca. 20 hvis vi tager de små med. Det glæder os, at det ser ud til at der ikke er mange der er faldet fra under pandemien.

På trænersiden står vi stærkere end nogensinde, vi har rigtig mange dygtige trænere i klubben og dem skal vi passe på for dem er der rift om.

For at trænerne kan få den rigtige sparring omkring træningen har vi lavet en aftale med Hans Andersen.

Hans Andersen følger og hjælper trænerne efter deres behov i den nye sæson.

Klubsamarbejdet omkring Randers HKs U-19 blev udvidet med Bjerringbro FH, hvilket betyder at nogle af U-19 spillerne i Randers HK kan spille 1. division i Bjerringbro FH.

I forhold til overbygningen i Randers HK-ungdom synes Mogens at det bliver svære at se idéen med denne.

Vi leverer kun meget få spillere til Randers HK. Randers HK interesserer sig ikke hvad der sker i moderklubberne og for vores vedkommende her i Vorup FB, men vi bakker op indtil der bliver besluttet noget andet.

Jeg glæder mig meget til den nye sæson, vi har aldrig været så godt forberedt som vi er i år og spillerne glæder sig rigtig meget til igen at kunne spille turneringskampe.

Begge beretninger blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 regnskabsorientering.

Jesper Jul Nielsen gennemgik regnskabet grundigt og dykkede ned i de væsentlige poster, der var poster der fraveg noget fra budgettet, grundet pandemien, hvilket der blev givet en fyldig forklaring på. Regnskabet viste et overskud på kr. 122.000.

Der var enkelte spørgsmål til nogle poster, som Jesper Jul Nielsen kunne svarer på.

Der er en meget tilfredsstillende økonomi i afdelingen. – endelig godkendelse af regnskabet sker på hovedgeneralforsamlingen den 24. august 2021.

Pkt. 4 indkomne forslag.

Der var ikke indsendt forslag.

Pkt. 5 Valg.

 

Sportslig formand Mogens Jensen blev valgt for 2 år.

Kasserer Jesper Jul Nielsen blev valgt for 2 år.

Pkt. 6 eventuelt.

Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen som fik svar bl.a.

Køkkenet vil blive færdig til sæsonstart.

Faktura vil i fremtiden udsendes fra kontoret, men i øjeblikket klare Jesper Jul Nielsen det.

Halleje betalt for 2020, men vil ikke blive betalt for 1. kvartal 2021.

Mogens Jensen kunne berette, at der har været meget ”støj” omkring betaling af hallejen, da kommunen betaler Arena Randers og det er foreningerne/brugerne frit om de vil betale for 1. kvartal.

Der blev også spurgt ind til om Corona tilskud var øremærket, hvilket Jesper Jul Nielsen kunne fortælle, at det er de ikke, da de dækker tab i forbindelse med driften af afdelingen.

Der var også spørgsmål til de budgetteret indtægter for kontingenter var for høje i forhold til de faktiske. Det vil bestyrelsen se på ved det halvårlige gennemsyn af budgettet.

Mogens Jensen kunne oplyse, at der igen var håndboldskole i Vorup FB for U-9, U-11 og U-13 tre dage i uge 26.

Der var fremmødt 15 til generalforsamlingen.

Referent/dirigent Formand

______________________ __________________________

Tom Johannessen Inge Rønne             

6. juni 2021

Luk