Menu

Generalforsamling Vorup FB Håndbold 2023

Referat fra generalforsamlingen

mandag den 17. april 2023 kl. 19.00 på Ulvehøj

(i selskabslokalerne, klubhuset, Møllevangsvej 9).

 

I henhold til klubbens love for den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskabsorientering
  4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Valg af:

     Sportslig formand                           for 2 år       

     Valg af kasserer                              for 2 år       

     6. Eventuelt

                          

Inge Rønne bød velkommen til de  21 fremmødte, og gik over til 1. pkt på dagsordenen som var valg af Dirigent:

Valgt: Tom Johannessen – han kunne konstaterer at generalforsamlingen var indkaldt lovligt i henhold til foreningens love og læste dagsordenen op inden bestyrelsens beretning blev læst op.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning som var delt op i den administrative del og den sportslige del.

Den administrative beretning. Formand Inge Rønne

Et år er gået med fuld fart siden sidste generalforsamling uden restriktioner i forhold til Corona epidemien.

Vi måtte sige farvel til vores kasserer Jesper Jul Nielsen, som har fået andet cicilt arbejde, men heldigvis er i klubben som træner.

Vi var heldige, at Steen Scherfeldt ville gå ind og overtage kassererposten midt i perioden, det er vi taknemmelig for.

Vores sponsoransvarlige Tina Mariager Jensen ønskede nye udfordringer og det blev ”det nye” Randers Håndbold Klub der får gavn af Tina`s store arbejdskraft – Held og lykke og tak herfra.

En stor tak til Jesper og Tina for jeres utrættelige arbejde for håndbolden i Vorup FB.

Den nye sæson 2022/23 startede med nye hold og trænere den 1. maj 2022, hvor mange hold benyttede banerne udendørs med henblik på deltagelse i Partille Cup, Gøteborg i uge 27.

                     

Vi sendte endnu engang med stolthed ca. 100 spillere og ledere afsted til Partille Cup, og der skal lyde en stor tak til lederne der bruger en uges ferie for at give vores spillere en uforglemmelig oplevelse med andre fra 50 lande som deltager i stævnet.

Vi arrangerede en dag i maj på Ulvehøj med fodbold, håndbold og tennis i samarbejde med Søndermarksskolen for 2. og 3. klasserne. Vi forventer det sker igen her i 2023.

Vi er allerede i gang med at lave et arrangement på 4 mandage i maj og juni for førskole SFO børnene.

I juni 2022 var vi værter for 100 hold til Beach stævne på Trondholmen i samarbejde med JHF kreds 4.

Dette gentager sig den 17. juni i år.

I august uge 32 blev der afholdt håndboldskole, og der skal lyde en stor tak til de ansvarlige trænere og en særlig tak til vores ungetrænere. Vi er klar igen i år med 71 deltagere.

Vi startede op på den nye sæson 2022/23 i august, hvor både Vi og Kristrup BK havde udfordringer i grupperne U-11 og i U-13 piger. Det betød, efter flere overvejelser, at der blev lavet holdfællesskaber i die to grupper. Det er gået fantastisk godt og lykkedes med positive trænere og stor opbakning fra forældrene.

Alle hold deltog i opstartsstævner og forturneringer for at være klar til den nye turnering.

Samlet set blev turneringen afviklet med flotte resultater af alle hold og der blev afvikles 2 gange ”brag i hallen” med kåring af spillere og med lys, musik og navneopråb som en landskamp værdig.

Vi har et stabilt medlemstal på 275 med en markant fremgang i U-4, U-5 og U-6.

Lykkeligaen som nu har kørt i et år kører stille og roligt.

Med Mogens Jensen som initiativtager har en gruppe fået stablet en festlig aften med Kandis på benene.

Der var stor hjælp fra seniorspillerne, trænere, ledere og hjælp udefra, så der kunne afvikles en flot fest, som har givet afdelingen et flot overskud.

Turneringen 2022/23 blev afsluttet med et stævne Ikast KFUM Cup, hvor Vi havde 10 hold med U-9 til U-17  

Hvor klubben opnåede fine resultater og hentede medaljer af både guld, sølv og bronze hjem.

Det er dog ikke kun resultater, men i sær det sociale uden for banen der er i højsædet, og det er dejligt at holdene bakker hinanden op – stor ros til trænerne, det er Jeres fortjeneste det hele går op i en højere enhed.

På seniorsiden kører seniorherrerne stille og roligt videre, mens vi hos dameseniorholdet fra næste sæson 2023/24 laver hold sammen med Kristrup BK.

Der er kommet rigtig godt gang i Five a Side igen – hyggeligt og socialt.

Det hele kulminerer med vores store afslutningsfest for børne -og ungdomsholdene den 21.4.23. og for trænere, ledere og seniorspillere den 22.4.23.

For at alt dette kan lade sig gøre og få klubben til at fungerer, sendte Inge en stor tak til spillere, trænere, ledere og udvalg og bestyrelsen samt for samarbejdet i hovedbestyrelsen.

 

Den sportslige beretning Mogens Jensen

 

Sæsonen er nu ved at være slut og det er tid til at gøre status. Vorup FB har haft næsten 20 hold tilmeldt de forskellige turneringer under JHF kreds 4, og med rigtig stor glæde ka jeg sige at vi nu også har drenge hold i alle rækker undtaget U-17 og U-19 men det forventes inden længe.

I år har vi haft samarbejde med Kristrup BK i U-11 og U-13 pigerne hvilket har været en stor succes for begge klubber.

Som klub er vi nu kommet videreefter Covid pandemien, og især i de mindste årgange er der stor tilgang.

På landsplan er der kommet ca. 5000 nye medlemmer i 2022.

 

Som bekendt er det ikke gået godt i Randers HK, ligaholdet blev erklæret konkurs midt i sæsonen og lukke for den professionelle afdeling. U-19 holdet var tilmeldt, men måtte trække sig.

Det lykkedes dog uden den store succes af redde U-17 holdet som efter ombrydning spillede i 1. division B, og hvor det blev til en 5. plads.

 

Samarbejdet har været oppe og vende, og alle moderklubber har besluttet at det skal fortsætte på amatørbasis indtil muligheden for et ligahold igen er muligt. Hvis det lykkedes skal holdet udskilles i et selskab hvor moderklubberne ikke hæfter for det økonomiske.

Mogens udtrykte sin bekymring og har svært ved at se fordelene ved et samarbejde på tværs – mange møder og spillere der mistes.

 Det er måske en idè at lave en stor klub syd for åen der også kan rume de store talenter? Dette gælder også på herre/drengesiden.

 

Igen i sæsonen 2022/23 har vi i Vorup FB været begunstiget af en mængde meget engageret trænere og ledere. Det er af største betydning, at når der bliver sagt ja til  en opgave, så bliver den løst, ellers vil en klub som Vorup FB ikke kunne fungerer.

 

Vorup FB Håndbold er en størrelse, hvor det er en stor opgave at løse alle opgaver der må være. Det er måske ved at være tiden for at tænke på at ansætte en person til at løse nogle af de mange opgaver, men dett kan sikkert ikke lade sig gøre uden en fusion eller samarbejde med en naboklub, da der skal flere hold til.

Til slut takkede en bevæget Mogens for over 20 års træner/leder arbejde. Mogens takkede for de mange år han havde været i bestyrelsen og især som ungdomsformand. Mogens har altid med stor glæde nydt det store engagement fra både trænere og spillere ikke mindst de mange oplevelser med sine egne piger og alle trænere og ledere i Vorup FB.

Begge beretninger blev godkendt med applaus.

 

Regnskabsorientering Steen Scherfeldt

Steen som er blevet kasserer midt i perioden orienterede, at det havde været svært at sætte sig ind i regnskabet og sammenligne tidligere regnskab, da der har været store udsving de to foregående år grundet covid epidemien. Hvor det har svinget fra kr. -110.000 til  kr. +137.000 det forventes et underskud på kr. 50.000 for 2022.

Vi har penge på kontoen og der er ikke grund til den store bekymring fremadrettet.

Det endelige regnskab vil blive gennemgået på hovedgeneralforsamlingen i maj.

 

Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag

 

Valg:

 

Sportslig formand                                                for 2 år             

Valgt blev Morten Olesen   

Valg af kasserer                                                    for 2 år             

Valgt blev Steen Scherfeldt

 

Begge blev valgt med applaus

 

Eventuelt:

 

John Blumensaadt stillede spørgsmål til de to infoskærme i hallen, hvor det er aftalt at den ene skulle være til sponsorer. Bestyrelsen vil følge op på det.

Lene Sand så gerne hjemmesiden blev ajourført med træner og ledere. Bestyrelsen vil følge op på det.

John Blumensaadt så gerne der var billeder af alle i bestyrelsen på hjemmesiden. Bestyrelsen vil følge op på det. (der blev taget billeder af de manglende personer efter generalforsamlingen).

Mogens Jensen fik opbakning til at gå videre med en koncert i 2024.

Mogens takkede Lene Sand for igen at være tovholder for julekalenderne 2023 til trods for Lene havde sagt fra tidligere.

Anita Nerup vil gerne have den gode historie mere udbredt og Merete spurgte ind til muligheden for tilgang af spillere, at tilbyde prøvetræning i maj og juni. Bestyrelsen vil følge op på begge forslag. Dog er det svært mht. den gode historie, da vi mangler folk til at løse opgaven.

John Blumensaadt spurgte til nyhedsbreve til sponsorer – men der mangler personer til denne opgave, og som Mogens nævnte tager vi en snak med de fleste omkring juletid.

Finn Christiansen, Hovedformanden takkede Vorup FB Håndbold for det store arbejde der bliver gjort.

Inge Rønne udtrykte sin glæde og forventning til fredagens afslutningsfest for ungdom og seniorspillere træner/lederfest lørdag.

 

Der er hovedgeneralforsamling den 16. maj 2023 kl. 19.00.

Herefter takkede Dirigent og formand forsamlingen og inviterede på pølser og forfriskninger som Carsten fra aktivitetsudvalget havde forberedt.

 

Luk