Menu

Generalforsamling Vorup FB Håndbold 2022

Referat fra Vorup FB Håndboldafdelings generalforsamling
Torsdag den 21. april 2022 kl. 19.00 På Ulvehøj (i selskabslokalerne)

I henhold til klubbens love for den ordinære generalforsamling var dagsorden følgende:

1. V1. Valg af dirigent.

2. B2. Bestyrelsens beretning

3. R3. Regnskabsorientering.

4. B4. Behandling af indkomne forslag.

5. 5. 5. Valg af:

Administrativ formand for 2 år.

Inge Rønne                        villig til genvalg

Kasserer for 1 år.

Jesper Jul Nielsen              ønsker ikke valg

Sekretær

Tom Johannessen             villig til genvalg

6. 6. 6. Eventuelt

 

Inge Rønne bød velkommen til generalforsamlingen og gik til dagsordenen.

Pkt. 1 valg af dirigent, som blev Tom Johannessen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var varsel korrekt på klubbens hjemmeside og direkte til medlemmerne.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning som var delt op i den administrative del og den sportslige del.

Den administrative beretning

En beretning hvor der er mange ting at bidrage med. Har valgt at stige op i helikopteren og kigge ned på en klub/afdeling der har haft gang i mange ting i løbet af sæsonen.

Siden sidste generalforsamling 1. juni 2021 fik vi afviklet Beach stævnet, med de restriktioner der var på det tidspunkt. Trods der var mange begrænsninger blev det et godt stævne.

Vi fik også afholdt håndboldskole til alles tilfredshed.

Bestyrelsen har arbejdet med kommunikationsstrategi, målsætning for de enkelte udvalg og hvad der skal ske fremad rettet med afdelingen. Der har været afholdt fælles møder med alle udvalgsformænd og repræsentanter fra bestyrelsen. Der er afholdt forældremøder i de forskellige årgange, her orienterede trænerne om den kommende sæson, og hvor der var mulighed for at melde sig som frivillig til et af vores udvalg.

Information har været nøgleordet i denne sæson. Jesper og Tina plus flere har fået vores skærme sat op og fået dem til at fungere med billeder af de enkelte hold, og hvilke kampe og aktiviteter der er i hallen. Man kan se at både ude og hjemmehold stopper op og kigger på skærmene, en god måde at komme ind i hallen på. Flot arbejde.

Alle hold har kunnet træne og spille i denne sæson uden diverse nedlukninger, dog er der blevet aflyst og flyttet kampe grundet Corona. Alle vores hold er kommet flot igennem sæsonen med fine resultater, blandt andet rykkede vores herre i serie 2. Tillykke til dem.

Vores aktivitetsudvalg har været tovholder på vores 2 Brag i Hallen, som er blevet afviklet med stor succes. De var også med omkring juleafslutning for flere af vores årgange. Ikke mindst var de med til at vi fik afviklet vores store afslutningsfest igen efter 2 år uden denne fest.

Når kampe og disse aktiviteter bliver afviklet, er det vores kioskudvalg og forældre der er aktive.

Når alle disse aktiviteter skal afvikles og gå op i en højere enhed, har vi brug for penge penge penge. Her arbejder vores sponsor udvalg med næb og kløer for at hente penge til klubben.

Vi kan aldrig få penge nok, så der arbejdes også på andre fronter for at få penge i kassen. Blandt andet i Arena Randers, hjælp ved Århus motion og afholdelse af tombola når der er brag i hallen.

Klubben er også god til at byde sig til når Kreds 4 har brug for hjælp til at afvikle diverse mesterskaber, her tjener vi penge i kiosken.

Håber ikke i har tabt pusten, for det er rigtig mange ting der er sker i løbet af sæsonen, lige nu er vi ved at være klar til sommertræning og vores tur til Partille Cup i uge 27 hvor der skal 8 hold afsted.

Til alle vores udvalgsmedlemmer, trænere/ledere, spillere og forældre kom belønningen da afdelingen fik årets klubpokal i Randers or 2021. STORT TILLYKKE TIL OS ALLE.

For at alt dette kan lykkes vil jeg gerne takke spillere, trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer, forældre. Dog ikke mindst bestyrelsen for et fantastisk stykke arbejde.

Tak for samarbejdet i hovedbestyrelsen, hvor der bliver arbejdet på at synliggøre klubben i lokalsamfundet og byen.

Tak til Kreds 4 for et godt samarbejde omkring afvikling af kampe og kurser.

En mega stor tak til Thomas Råby på kontoret for et fantastisk samarbejde.

Vi løfter i flok, det er beviset på vi når langt, til afslutningen hyldede vi 6 personer for sammenlagt 225 års frivilligt arbejde i afdelingen. TIL LYKKE TIL JER.

Inge Rønne kunne tilføje til den skriftlige beretning, at der også er etableret en Lykkeliga som har omkring 10 deltagere.

Et initiativ for Ukrainske flygtninge om gratis aktiviteter i Ulvehøjhallen om lørdagen måtte aflyses, da der ikke var tilslutning til det.

Vorup FB Håndbold vil igen tage halbal op i 2023 hvor der arrangeret en aften med KANDIS.

 

Den sportslige beretning

Mogens Jensen kunne berette at vi nu endelig fik en næsten normal turnering efter to sæsoner præget af Corona pandemien, Mogens er meget imponeret over den gejst både spillere og ledere har udvist efter 2 år med nedsat blus.

På landsplan er medlemstallet faldet med 15 % i forhold til før Corona indfandt sig, mens vi i Vorup FB har haft fremgang – flot gået at vores spillere og ledere.

Vi er i Vorup FB begunstiget at en flok trænere og ledere med et ualmindeligt stort engagement både på og udenfor banen. Det skal vi alle påskønne og huske at sætte stor pris på.

Se på vores hjemmeside – hvor mange klubber kan tilbyde så mange informationer og tilbud som vores kan, og samtidigt se flot ud.

Sportslig er det også gået fint – på pigesiden er vi repræsenteret i alle årgange, og hos drengene har vi hold op til og med U-13 og et seniorhold, bestyrelsen har selvfølgelig ambitioner om at der skal være drengehold hele vejen op.

Resultaterne vil jeg ikke komme ind på, blot nævne at vores unge 3. divisions damer klarede sig flot i den første sæson i 3. division med en plads midt i rækken.

På pigesiden er vi en del af Randers HK, som lige blev i Ligaen. På ungdom siden er der et U-17 og et U-19 hold – dette fremtidige samarbejde skal vi have drøftet det næste års tid – der er mange holdninger til hvordan det skal virke i fremtiden.

Trænerkabalen til den nye sæson er på plads og det er dejligt det lykkedes så tidligt.

Senest er det lykkes at få Henrik Andersen, Skals til at træne vores damesenior, efter Jesper Kudsk har søgt nye udfordringer – herfra skal lyde en stor tak til Jesper for sit engagement i Vorup FB.

Mogens oplever at vi i Vorup FB har fået skabt en ånd og sjæl der gør at man vil være en del af, både som træner og spiller.

Mogens har gennem året fået henvendelser fra personer som gerne vil være en del af Vorup FB, hvilket er herligt og gør tingene noget nemmere.

Det gav udslag i da der skulle findes en ny træner til 3. divisions holdet, hvor det bekræftes fra flere, at Vorup FB har et godt ry og omdømme i håndboldverdenen. - Det skal vi værne om og passe på.

Til afslutning takkede Mogens alle der på den ene eller anden måde har taget del i Vorup FB og givet en hånd med.

Begge beretninger blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 regnskabsorientering.

Jesper Jul Nielsen gennemgik regnskabet grundigt og dykkede ned i de væsentlige poster. Regnskabet viste et overskud på kr. 135.000.

Der var enkelte spørgsmål til nogle poster, som Jesper Jul Nielsen kunne svarer på.

Der er en meget tilfredsstillende økonomi i afdelingen. – endelig godkendelse af regnskabet sker på hovedgeneralforsamlingen den 17. maj 2022.

Pkt. 4 indkomne forslag.

Der var ikke indsendt forslag.

Pkt. 5 Valg.

Administrativ formand            Inge Rønne                                for 2 år. blev genvalgt

Kasserer                                     Jesper Jul Nielsen                     for 1 år. ønskede ikke valg

Sekretær                                    Tom Johannessen                    for 2 år. blev genvalgt

Da der ikke var fundet en person til posten som kasserer fik bestyrelsen mandat til at finde den rette person.

Jesper Jul Nielsen vil fortsætte til der findes en ny kasserer og hjælpe denne i gang.

 Pkt. 6 eventuelt.

Peter Langhoff Jensen, sekretær i Hovedforeningen deltog i generalforsamlingen og mener vigtigheden i at Vorup FB Hovedforening favner hele klubben.

Peter ønskede håndboldafdelingen tillykke med klubpokalen og kan se det store engagement der er i afdelingen og at der er respekt for Vorup FB Håndbold.

Der er taget mange initiativer fra håndboldafdelingen b.la. med hjemmesiden som er langt fremme og strategi og målsætninger var nogle af de ting der blev bragt frem, som også hovedforeningen vil tage til sig.

 

Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen som fik svar bl.a.

John Blumensaat spurgte ind til KANDIS og fik svar på at der skal 200 deltagere ind for at gå i nul og at billetpriserne vil blive kr. 350 – 450. inkl. spisning

 

Inge Rønne kunne oplyse at der den 17. maj vil være fælles idrætsdag på Ulvehøj for elever på Søndermarksskolen.

Der er tilmeldt 92 deltagere til Partille Cup 2023.
Vedrørende etablering Beach bane er der kommet tilsagn fra Nordea fonden på kr. 30.000.

 

Der var fremmødt 18 til generalforsamlingen.

 

Der er hovedgeneralforsamling den 17. maj 2022

 

 

Luk