Menu

Vedtægter for Vorup FB's Fodboldvenner

Foreningens navn er VORUP FB’s FODBOLDVENNER.

§ 1.
Foreningens formål er at støtte Vorup FB’s herre- og damefodboldafdelinger.
Foreningen yder støtte til såvel sportslige som sociale formål efter motiveret ansøgning via afdelingens bestyrelse.
Der kan yderligere gives økonomisk støtte til projekter og aktiviteter, der indirekte bidrager til at forbedre de sportslige og sociale rammer i afdelingerne.
Der kan yderligere gives økonomisk støtte til projekter og aktiviteter til fordel for Vorup FB Special Olympics, der er fodbold for unge over 15 år med udviklingshandicap.
Motiveret ansøgning skal sendes via Vorup FB’s administration.

§ 2.
Som medlemmer kan alle optages, uanset om disse er medlemmer af Vorup FB eller ej. Også firmaer kan optages som medlemmer.

§ 3.
Den årlige kontingent er minimum kr. 300,00 for private medlemmer og kr. 1000,00 for firmamedlemmer.
Æresmedlemmer af foreningen er kontingentfrie.
Et æresmedlem udnævnt af Vorup FB’s Hovedforening er kontingentfri medlem af Vorup FB’s Fodboldvenner.
Et medlem kan ved sin udtræden af foreningen ikke gøre krav på udbetaling af nogen del af foreningens formue.

§ 4.
Af hensyn til foreningens dispositioner, skal udmeldelse ske skriftligt til foreningens kasserer inden 31/10 for at være gældende førstkommende 1/1..

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent.

Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldelse skal ske skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.
En evt. kontingentforhøjelse træder i kraft med det samme.
Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig affattelse være modtaget af formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6

Til at lede Vorup FB’s Fodboldvenner vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af op til 8 medlemmer.
Bestyrelsen er selvsupplerende ved forfald.
Genvalg kan finde sted.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden i forening med mindst et bestyrelsesmedlem.

Kasseren står for varetagelse af foreningens daglige økonomi og kan selvstændigt varetage dette hverv og i forbindelse hermed disponere over foreningens konti via
f.eks. netbank og betalingskort samt indgå aftale herom.
Foreningens formue kan investeres i værdipapirer.
Sekretæren opbevarer foreningens aktiv og fører forhandlingsprotokollen ved alle møder.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen og afgår skiftevis med halvdelen hvert år. 
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse og er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer af foretage enhver nødvendig disposition for at opfylde foreningens formål.

Foreningen kan ikke stifte gæld. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder. I hvilket et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage, for at gyldig beslutning kan tages. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Sekretæren skal indføre mødets beslutninger i en forhandlingsprotokol, der underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret gældende fra 2022.
Det reviderede regnskab godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling.

§ 8.
Foreningen kan udnævne æresmedlemmer og æresspillere.

§ 9.
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen, eller ½ delen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Eventuel formue ved opløsning tilfalder Vorup FB.

På enhver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Rettidige indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 25% af medlemmerne fremsætter en skriftlig begæring herom, indeholdende dagsordenen. Generalforsamlingen skal i sådanne tilfælde indkaldes 14 dage efter, at forlangendet skriftligt er meddelt formanden, med mindst 14 dage og højest 4 ugers varsel.

Et hvert medlem, der ikke er i kontingentrestance, har adgang på generalforsamlingen og har ret til at tage ordet på samme.
Indkomne forslag sættes under afstemning og vedtages ved det simple stemmeflertal.


Eventuelle lovændringer kræver 2/3 deles stemmeflertal af de på generalforsamlingens fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger om et forslag, der ikke vedrører valg af kandidat, bortfalder dette. Afstemningen på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af et af de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal dog altid finde sted ved valg, hvor der er forslået flere kandidater, end der skal vælges.

Ved alle afstemninger har hvert medlem én stemme.

Luk