Forhandlingsprotokol

 

                    for

 

 " Frederiksberg Boldklub "

 

 

01.maj 1930      -     26.juni 1941

 

 

 

 

 

Redigeret af : John Blumensaat

1930

Deltagere : Jacob, Valle, Villy, Ejnar og Thalo

Frederiksberg Boldklub blev stiftet 1. maj 1930 ved et møde på Vorup kær boldbane. Der blev nedsat et udvalg bestående af 3 mand : Erik Thastum, Jacob Keldsen, Ejnar Poulsen. Der indtegnede sig straks 14 medlemmer med 1 krone i indskud. Foreningens formål Fodbold og idræt.

Den 14. maj afholdt foreningen sin første generalforsamling i Tellinghus. Der var mødt ca. 24 medlemmer. Ejnar Poulsen åbnede mødet og bad om forslag til bestyrelsen. Til formand valgtes Ejnar Poulsen og følgende bestyrelsesmedlemmer Erik Thastum til næstformand, Jacob Kjeldsen til kasser, Eigil Poulsen til sekretær og Hans Poulsen til bestyrelsesmedlem. Til revisor valgtes Thalo Nissen og Therkildsen. Foreningens navn blev Frederiksberg Boldklub og skulle arbejde indenfor J.B.U' s love og formanden udbad sig udkast til love til næste generalforsamling umiddelbart derefter afholdtes et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen blev enige om at afholde et bal i Tellinghus, hvor medvirkede gratis musik.

Foreningens første fodboldkamp afholdtes ca. den 20 maj med Kristrups 2. hold, hvor vores hold tabte med 6 - 0.

Næste bestyrelsesmøde afholdtes i august samme år med dagsorden til ny bestyrelsesvalg til næste generalforsamling, som afholdtes i Tellinghus den 12. august, hvortil formanden havde fået lovene godkendt af J.B.U.    

Dagsordenen til generalforsamlingen var følgende

1. Bestyrelsens beretning

2. Regnskabet

3. Love

4. Valg

5. Eventuelt

Formanden var dirigent og afholdt beretningen, som blev godkendt og kassereren oplæste regnskabet som godkendtes. Formanden oplæste lovparagrafferne som godkendtes. Ejnar Poulsen genvalgtes som formand, Helenius Frederiksen valgtes som kasser, Udo Hansen sekretær, Valle Christensen og E. Poulsen som bestyrelsesmedlemmer.

Formandens forslag om opførelse af et klubhus på fodboldbanen blev vedtaget at bestyrelsen skulle ordne samme.

Foreningen afholdte sit bestyrelsesmøde først i september. Bestyrelsen stillede forslag om valg af et fodboldudvalg til næste generalforsamling. Ejnar Poulsen foreslog at man skulle foreslå en indsamling til et klubhus, hvilket var under opførelse. 

1931  

Foreningen afholdte sin årlige generalforsamling den 6. april 1931i Tellinghus med følgende dagsorden

1. Formandens beretning

2. Regnskabet

3. Valg af bestyrelsen efter tur

4. Fodboldudvalg

5. Eventuelt

Formanden aflagde beretning for foreningens 1. år , hvilket har været et godt år for foreningen både økonomisk og sportsligt. Beretningen blev godkendt. Punkt 2 kassereren oplæste regnskabet, som balancerede med en kassebeholdning på kr.128,51 hvilket godkendes. Punkt 3 Formanden genvalgtes og bestyrelsesmedlem genvalgtes. Punkt 4. Fodboldudvalget valgtes. Formand Udo Hansen og Laurits Nielsen. Punkt 5. Formanden fremlagde beretning fra et møde med Menighedsrådet angående hegnet ved kirkegården godkendtes. Formanden meddelte, at klubhuset var opført, det vedtages at afholde 1/4 årlig generalforsamlinger.

Bestyrelsesmøde afholdtes den 18. april, hvor der vedtages, at afholde foreningens 1. års stiftelsesfest på Skyde pavillonen den 1. maj 1931, det vedtages at købe brædder til opstilling af et plankeværk langs vejen. Bestyrelsen vedtog at afholde Sct. Hans fest sammen med foreningen Ydon, der nedsættes et udvalg på 3 mand. Festen bestod af fodbold, sang, bål og dans.

Foreningen afholdte sin ordinære generalforsamling i juni måned

Punkt 1. Beretning

Punkt 2. Regnskab

Punkt 3. Eventuelt

Formanden aflagde sin beretning som godkendtes. Kassereren oplæste regnskabet, hvilket balancerede med en kassebeholdning på kr.74,10 Godkendtes. Fodboldudvalget fremlagde beretning som godkendtes. Formanden afholdt beretning for foreningens 1. år stiftelsesfest samt Sct. Hans fest, som var forløbet på bedste måde sportsligt og økonomisk set.                                 

Foreningens 1/4 årlige generalforsamling afholdtes 28.10.1931 i skolen med følgende dagsorden

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg

4. Valg af fodboldudvalg

5. Revisor

6. Eventuelt

Formanden aflagde sin beretning, hvilket betegnes som et godt år med stor fremgang i medlemstallet hvilket godkendtes. Kassereren oplæste regnskabet, hvilket viste en kassebeholdning på kr.143,25 godkendtes. Følgende valgtes til bestyrelsen Johannes Jensen, Valdemar Hansen og Chr. Boje. Laurits Nielsen genvalgtes. Nyvalgt Thalo Nissen, Valdemar Hansen. Valg af revisor Laurits Nielsen og J. Keldsen. Det vedtages at ansøge Sognerådet om at aftenbenytte gymnastiksalen til gymnastik og formanden oplyste at portør Jensen gratis ville lede gymnastikafdelingen.

Bestyrelsesmøde afholdtes umiddelbart efter generalforsamlingen. Hvor Jensen valgtes til kasser, E. Poulsen som sekretær, Chr. Boje som næstformand. Det vedtoges at afholde et andespil i skolen den 6.11. Det vedtoges at afholde bal på Hotel Rosen den 8. november og den 29. november, samt nytårsfest hvortil vi annoncerede for foreningens medlemmer.

1932

Foreningens 1/4 årlige generalforsamling afholdtes den 19.01.1932 i Strømmens skole

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Eventuelt

Formanden aflagde sin beretning som godkendtes. Kassereren oplæste regnskabet, som balancerede med en kassebeholdning på kr.447,37 som godkendtes. Forslag til afholdelse af ringridning i Vorup fastelavns søndag med bal om aftenen i Strømmens gymnastiksal, det vedtages at give rytterne gratis kaffe og bal. Forskellige forslag angående nye sports trøjer fremkommer. Formanden anbefalede at fremkomme med forslag om farve til næste generalforsamling, hvilket vedtages. Formanden oplyste at gymnastiksalen var blevet nægtet af Sognerådet. Formanden oplyste om god fremgang for foreningen. Egil Poulsen Sekretær.

Bestyrelsesmøde afholdt 03.02.1932 hos Chr. Boje

Formanden foreslog at foreningen selv var vært ved Ringridningsfesten i Strømmens skole, da der var stillet gratis betjening til levering af kaffe, det vedtages med 3 stemmer. Boje var imod denne ordning. Eigil Poulsen var ikke mødt. Det vedtages enstemmigt at afholde bal på Hotel Rosen skærtorsdag samt at invitere et 1. hold et 2. hold og et oldboys hold. Johs. Jensen

Bestyrelsesmøde afholdes 08.02.1932 hos Johs. Jensen

Vi gik igennem regnskabet, men kunne ikke gøre det op, da udgifterne ikke var betalt. Der vedtoges at afholde ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16.02.1932

1. Beretning

2. Regnskab

3. Valg af formand

4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

5. Eventuelt

E.  Poulsen sekretær

Ekstraordinær generalforsamling 16.02.1932 i Strømmens skole.

Til dirigent valgtes Martin Larsen. Formanden aflagde beretning som godkendtes, derefter oplæstes regnskabet som enstemmigt godkendtes, derefter valg af formand. Forslag af Erik Thastum 9, Ejnar Poulsen 38. Kassereren Johs. Jensen genvalgtes med reklamation derefter valg af 2 bestyrelsesmedlemmer foreslået Valdemar Hansen 33, Keldsen 34, Salomon 19 og Egil Poulsen 24.

Bestyrelsesmøde afholdes den 18.02.1932

Hos J. Keldsen Det vedtages enstemmigt at købe en forbindingskasse samt at rette henvendelse til Salemon og Aksel Jacobsen om assistance ved køb af ramme, det vedtages enstemmigt at arrangere 4 musikere til karnevallet, det vedtages at kalde karnevallet Det var på Frederiksberg det vedtages at købe ny sporhøjder til afbenyttelse ved karnevallet, der vedtoges at udsætte 1. præmie på 10 kroner til den smukkeste dame og 1. præmie på 10 kroner til den komiske herre. Billetpriserne fastsættes til 1 krone for maskerne og 1,50 kroner for deltagelse ved ballet. Overdans fra 2 - 4 100 kroner for herrer.

Bestyrelsesmøde 31.03.1932

På mødet blev det vedtaget at give 1. holdet kaffe hvis de vinder kampen søndag den 03.04 Dette vedtages af 3 stemmer mod 2. Angående kampen mod Fårup blev der vedtaget af fodboldudvalget skulle undersøge sagen angående Stiftelsesfesten den 01.05 blev vedtaget. Fælles kaffebord og optræden på senen til en pris af 3 kroner.

Bestyrelsesmøde afholdes 28.04

Hos Valdemar Hansen Det vedtages at beværte orkestret samt at reklamere i avisen, hvordan festen former sig.

Bestyrelsesmøde den 06.05.1932

Hos Johs. Jensen det vedtages at møde på Vangs Hotel angående dannelse af Randers Pokalturnering med 3 repræsentanter den 04.05

Bestyrelsesmøde 20.05.1932

Hos Keldsen Bestyrelsen var mødt fuldtalligt op ligeledes var mødt glarmester Knudsen efter at være tilsagt til mødet angående køb af fodboldbanen, hvilket Knudsen tilbød klubben for en pris af 15 øre pr. m2 og anslog at det var ca. 24.000 m2, herefter gennemgik vi regnskabet , hvortil der ikke var noget at bemærke. Formanden oplæste en skrivelse fra Freja Randers angående pokalturneringen hvor de skrev, at der hos dem ikke var den nødvendige interesse, hvorfor sagen om Randers Pokalturnering opgives.

Herefter skrivelse fra grundskyldsmødet med et forslag til lovændring m.m. til J.B.U. årsmøde i Viborg søndag 10. juli. Det vedtages at underskrive forslaget og tilbagesende det til grundstykke afd.. Bestyrelsen. Bestyrelsen vedtog at forelægge udbuddet, at klubben havde 500 kroner disponibelt til køb og istandsættelse af banen. Bestyrelsen nedsatte et udvalg på 3 mand til at assistere Sct. Hans festen bestående af Ejnar Poulsen, J. Kjeldsen og Axel Mortensen, det vedtoges at forsøge opstarte af et drengehold og måske et junior hold med første træningsaften mandag den 23 maj. Det vedtoges at lave et materielskur og bad til .Kjeldsen således at foreningen betaler materialerne og det halve af arbejdslønnen og den anden halvdel af arbejdslønnen betales af J. Keldsen.

Bestyrelsesmøde hos Valdemar Hansen 1932

Drøftelse angående sagen om sportsplads hvortil Sognerådet har henvendt sig til os angående en plads på Bastrups Alle og bedt bestyrelsen om at se på denne plads, som Sognerådet bedre mente, de kunne gå med til at købe. Efter at bestyrelsen havde set på pladsen, enedes vi om at afvise den nævnte plads, da pladsen ikke ville egne sig til vores anvendelse, dels er pladsen for smal og da der ligger haver på begge sider af banen, vil den ikke egne sig til en fodboldbane.

Johs. Jensen

Bestyrelsesmøde hos Johs. Jensen tirsdag 28.06.1932

Regnskabet blev gennemgået uden kommentarer. Derefter vedtoges det at tilmelde 2 hold i B - rækkerne til turneringen, det vedtoges ligeledes efter en del debat at sende 2 mand til J.B.U.' s delegeret møde i Viborg. Det vedtoges at give 10 kroner i rejsegodtgørelse til hver person, dog med det forbehold at generalforsamlingen ikke har noget imod det. Til mødet valgtes Ejnar Poulsen og Johs. Jensen. Derefter vedtoges det at afholde den ordinære generalforsamling onsdag den 6. juli kl. 18 på FB' s bane med følgende dagsorden

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Køb af banen

4. Eventuelt

Johs. Jensen

Bestyrelsesmøde hos Valdemar Hansen den 12.07.1932

Angående pokalturneringen vedtages det at afholde den på F.B.' s bane søndag den 7. august, der inviteredes et hold fra Hadsund, Kristrup og Auning. indgangsbillet sættes til 50 øre, damer og børn gratis. Der afholdes bal om aftenen, gratis for de deltagende spillere, dog ikke F.B.' spillere. Det vedtages at antage 4 musikere, samt at sælge et Amerikansk lotteri på pladsen og Hotel Rosen, ligeledes vedtoges det at indsamle blandt spillerne til pokalen. Det vedtages at arbejde på en efterårsfest til hjælp til køb af fodboldbanen og dens istandsættelse. Der nedsættes et udvalg på 5 mand til at arrangere festen. Der valgtes Aksel Jacobsen, Terkildsen ,Ejnar Poulsen, Jacob Keldsen og Arne Nielsen. Arne Nielsen sekretær.

Bestyrelsesmøde afholdes den 26.08.1932

Vi gennemgik regnskaber, der viste en kassebeholdning på ca. 400kr. Derefter drøftedes angående fodboldpladsen. Det vedtages at flytte den 29.08.1932. Det vedtages at give formanden bemyndigelse til at købe de forskellige ting til pladsens istandsættelse. Det vedtages også at afholde et bal søndag den 04.09.1932 på Hotel Rosen med 3 musikere. Arne Nielsen sekretær.

Bestyrelsesmøde hos J. Keldsen 23.09.1932

Bestyrelsen gennemgik regnskabet, der viste et overskud på kr.733 og 6 øre fra efterårsfesten og en samlet kassebeholdning på 847 kr. og 57 øre. Det vedtages, at udsætte en pokal den 09.10 mellem Hadsund oldboys og F.B. oldboys, som skal vindes 2 gange. Det vedtages at afholde bal 09.10 på Hotel Rosen med forstærket orkester, hvortil Hadsund skal inviteres gratis med til ballet og ligeledes at sælge et amerikansk lotteri. Det vedtages at afholde klubaften en gang om ugen, hvis vi kan få lokalerne fredag aften. Det vedtages at afholde generalforsamling fredag den 14.10.1932 med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Valg af dirigent

3. Regnskabet

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

 5. Valg af boldudvalg

6. Valg af 1 revisor

7. Eventuelt

Arne Nielsen sekretær

Bestyrelsesmøde hos J. Jensen den 11.10.1932

Bestyrelses gennemgik regnskabet, der viste en indtægt 2836,34 kr. og en udgift på 1999,52 kr. og en kontant beholdning på 836,87 kr.

Bestyrelsen stillede som forslag, at fodboldudvalget går ind under bestyrelsen. Arne Nielsen sekretær.

Generalforsamling i Strømmens skole den 14.10.1932

Formanden åbnede generalforsamlingen med at byde medlemmerne velkommen og gav beretning om det overståede kvartal, som viste et godt resultat for F.B. og læste derefter dagsordenen op. Terkildsen valgtes som dirigent

Formanden for fodboldudvalget oplæste sin beretning om fodboldresultaterne, som viste et godt resultat for F.B. særligt 1. holdet. Derefter læstes forhandlingsprotokollen op, hvortil der ikke var bemærkninger. Derefter læstes regnskabet op, som viste en indtægt på 2836,39 kr. og en udgift på 1999,52 kr. og en samlet kassebeholdning på 836,87 kr. .hvorefter regnskabet godkendtes. Der var valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i stedet for Valdemar Hansen, J. Jensen og J. Kjeldsen, der gik af efter tur. J. Jensen og J. Keldsen modtog genvalg og i stedet for Valdemar Hansen valgtes Thalo Nissen. Efter forslag fra bestyrelsen gik fodboldudvalget ind under bestyrelsen. Derefter var der valg af en revisor i stedet for L. Nielsen, hvortil valgtes Valdemar Madsen. Formanden takkede L. Nielsen for den tid han havde siddet i bestyrelsen og for det arbejde han havde lavet i bestyrelsen og bød det nye medlem velkommen i bestyrelsen og håbede at bestyrelsen måtte komme til at arbejde godt sammen. Som bud valgtes Søren Andresen. Der blev stillet forslag om, en fast mand til at sælge billetter ved F.B.' s fester. Det gives videre til bestyrelsen at afklare denne sag. J. Kjeldsen stillede som forslag at de arbejdsløse og lærlinge gav 15 øre og de andre 25 øre for at komme ind ved klubaftenerne. Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede med at udbringe et LEVE for F.B.   Arne Nielsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde hos J. Kjeldsen den 25.10.1932

Bestyrelsen gennemgik regnskabet, hvortil der ikke var noget at bemærke. Det vedtages at afholde andespil søndag den 30.10.1932 i Strømmens skole med 10 hovedgevinster og 10 sidegevinster. Hovedgevinsterne skulle være 5 ænder og 5 stege og så en gås som ekstra nummer. Der skal være 2 rækker fulde til hver nummer og hele pladen til ekstranummeret. Prisen sættes til 1 plade 50 øre, 3 plader for 1 krone. Det vedtages at afholde bal søndag den 13.november 1932 på Rosen med 3 musikere og søndag den 11. december 1932. Ligeledes vedtages at vi skulle et forstærket orkester til nytårsaften ( 4 mand ). Arne Nielsen, sekretær

Bestyrelsesmøde hos J. Jensen den 28.11.1932

Bestyrelsen gennemgik regnskabet, der var ikke noget at bemærke. Der vedtages at bevillige ca. 25 kroner til optræden på Hotel Rosen nytårsaften og at indkøbe hatte, som skal uddeles gratis. Det vedtages at afholde et andespil den 04.12 i Strømmens skole med dans bagefter og hvortil hele overskuddet skal gå til fordel for de arbejdsløses jul i Vorup. Arne Nielsen, sekretær.

1933

Bestyrelsesmøde hos J. Keldsen den 11.01.1933

Bestyrelsen gennemgik regnskabet, der var i banken 821 kroner og vi havde en kontant kassebeholdning på 134 kroner og 76 øre og en udgift på 1118 kroner og 36 øre. Det vedtages at ansøge sognerådet om tilladelse til at bruge gymnastiksalen til gymnastik. Det vedtages at afholde bal på Rosen søndag den 12.02 og den 12.03 og 13.04 1933. Det vedtages at henvende sig til Aalestrup om en kamp skærtorsdag med en returkamp. Det vedtages at afholde generalforsamling fredag den 20.01.1933 kl. 20 i Strømmens skole med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Drøftelse af gymnastik og ringridning.

4. Eventuelt

Arne Nielsen, sekretær.

Generalforsamling den 20.01.1933 i Strømmens skole

Formanden åbnede generalforsamlingen med at byde medlemmerne velkommen og ønskede dem glædelig nytår med en tak for det gamle år og håbede at holdene måtte rykke højere op i rækkerne i det kommende år. Derefter oplæstes Forhandlingsprotokollen, hvortil der ikke var bemærkninger. Regnskabet oplæstes og godkendtes. Det vedtages at indsende ny ansøgning til sognerådet om tilladelse til at få den store gymnastiksal til gymnastik. Ligeledes vedtages at afholde ringridning den 26.02 hvortil rytterne skulle have samme rettigheder som tidligere år i at få kaffe og gratis bal. Formanden hævede generalforsamlingen med at udbringe et LEVE for F.B. Arne Nielsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde hos J. Keldsen den 27.02.1933

Bestyrelsen gennemgik regnskabet, som viste en indtægt på 890 kroner og 11 øre og en udgift på 700 kroner og 14 øre og en kassebeholdning på 189 kroner og 97 øre, hvortil bestyrelsen ikke havde noget at bemærke. Det vedtages at undersøge, om det kunne lade sig gøre at få lagt vand op til banen og om vi må bruge det til at vande banen med. Det vedtages at afholde generalforsamling fredag den 7. april 1933 i Strømmens skole med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Valg af dirigent

3. Regnskabet

4. Valg af formand

5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

6. Valg af en revisor

7. Valg af repræsentanter til Aalborg

8. Eventuelt

Arne Nielsen, sekretær.

Generalforsamling i Strømmens skole den 07.04 1933

Formanden bød velkommen, hvorefter Valdemar Hansen blev valgt til dirigent. Formanden gav en beretning angående foreningens fester i vinterens løb, som havde været vellykkede og omtalte at vi havde fået en træner, som ville være til stede om aftenen og han opfordrede spillerne til at møde flittig op til træning, sådan at vi kunne række op i A - rækken i år. Kassereren oplæste regnskabet, som viste en indtægt på 890 kr. og 11 øre og en udgift på 700 kr. 14 øre og en kassebeholdning på 189 kr. 97 øre. Efter nogle bemærkninger til regnskabet blev det godkendt. Formanden blev genvalgt og J. Kjeldsen takkede formanden for det store arbejde, han havde lavet ved den nye bane. I stedet for Arne Nielsen som ikke ønskede genvalg blev Max Olsen valgt. Til revisor i stedet for A. Jacobsen blev Villy Hansen valgt. Formanden gav en beretning om det møde, der var afholdt sidste år i Viborg og hvor vi havde 2 repræsentanter med og et lignende møde skulle afholdes i Aalborg i år, det vedtages at sende de samme 2 mand derop. Det vedtages at nedsætte et fodboldudvalg, som blev formanden og D. Christensen og Valdemar Madsen. Det vedtages at der skulle antages en mand til at sidde ved kassen ved foreningens fester og det overlades til bestyrelsen at ansætte denne mand. Formanden gav en beretning om køb af banen, som kunne købes for ca. 3500 kroner og det vedtages enstemmigt at købe den. Generalforsamlingen sluttede med et kraftigt LEVE for F.B. Arne Nielsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 10. april 1933 hos J. Keldsen

Bestyrelsen vedtog at afholde den årlige Stiftelsesfest den 29. april på Hotel Rosen med fælles kaffebord kl.10 og derefter dans til kl. 2 til en pris af 1,50 kr. pr. person. Det vedtages at tage 4 musikere og samtidig at afholde et amerikansk lotteri med følgende gevinster, en frugtkurv og 2 kuverter, som den 26. april. Underholdning af Axel Jacobsen, sange af J. Kjeldsen og E. Poulsen. Bestyrelsen vedtog samtidig at lade barber Frederiksen passe billetsalget ved foreningens fester til en pris af 8 kr. plus kaffe. Dermed afsluttes mødet Max Olsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 11. juli 1933 hos J. Keldsen

Bestyrelsen gennemgik regnskabet. Ordinær generalforsamling afholdes den 21. juli i Strømmens skole med følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet

4. Eventuelt

Herefter sluttede mødet Max Olsen, sekretær.

Generalforsamling i Strømmens skole den 21. juli 1933

Til dirigent valgtes Valdemar Hansen som gav ordet til formanden, der aflagde beretning om det sidste kvartal samt delegeret møde i Aalborg. Beretningen godkendtes.

Derefter oplæste kassereren regnskabet, der balancerede . Efter regnskabet havde cirkuleret blev det godkendt.

Under eventuelt foreslog Johs. Jensen, at der blev valgt en mand til at passe den nye fodboldbane. E. Poulsen tilbød sig, mod et honorar af 50 kroner årligt.

Derefter sluttede dirigenten med at udbringe et kraftigt LEVE for F.B. Max Olsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde hos J. Keldsen den 15. august 1933

Max Olsen grundet dødsfald i familien var fraværende. Det vedtoges at hjemskrive E. Poulsen til kampen mod Kristrup på søndag. Grunden til at bestyrelsen vedtog dette indenfor fodboldudvalget, er at Valdemar Hansen har udmeldt sig af foreningen og derfor mente formanden, at det var rigtigt at bestyrelsen vedtog dette, da det medførte en udgift til rejse. Det vedtoges efter formandens forslag at afholde et pokalstævne med følgende hold den 21. august Kristrup 2, Freja . Det vedtages også at holde et bal den 27. august, samt at sælge et amerikansk lotteri den 20. august. Efterårsfesten bestemmes til 22-23-24 september. Udvalget består af E. Poulsen, J. Keldsen, Thalo Nissen, Jacobsen og Terkildsen. Max Olsen, sekretær

 

Bestyrelsesmøde hos J. Keldsen den 28. august 1933

Dette møde afholdes i anledning af den optræden Peter Due lavede på Hotel Rosen under ballet den 27. august. Det blev vedtaget at sætte Due i karantæne til foreningens selskabelige sammenkomster til 15. januar 1934, hvilket skriftligt blev meddelt Due. Max Olsen, sekretær.

Ekstraordinær generalforsamling i Strømmens skole med følgende dagsorden :

Oprettelse af en særlig Old Boys klub under F.B.

Efter en større diskussion blev dette punkt udsat indtil Old Boys samlede et udvalg og meddelte F.B. sit standpunkt.

I stedet for V. Madsen valgtes V. Hansen til fodboldudvalget.

Der blev klaget over græsset på den nye bane, dette forhold lovede formanden at klarlægge til oktober generalforsamlingen. Dirigenten sluttede med et kraftigt LEVE for F.B. Max Olsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde hos J. Keldsen torsdag den 10 oktober 1933

Max Olsen fraværende på grund af sygdom.

Bestyrelsen gennemgik regnskabet og opstillede dagsorden til den ordinære generalforsamling, der afholdes den 20. oktober i Strømmens skole med følgende punkter :

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af 1 revisor

6. Eventuelt

De afgående bestyrelsesmedlemmer er : Johs. Jensen, Thalo Nissen og Jacob Kjeldsen.

Dermed sluttede mødet. Max Olsen, sekretær

1934

Bestyrelsesmøde den 8. januar 1934 hos Villy Hansen. Fraværende var Max Olsen og V. Hansen. Det vedtages at afholde fastelavnsfest som sædvanlig med 4 musikere. Generalforsamlingen afholdes fredag den 19.0 med følgende punkter :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Forslag angående valg af fodboldudvalg fra april til juli generalforsamlingen

4. Forslag angående oprettelsen af en håndboldafdeling for damer

5. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdtes fredag den 19.01 i Strømmens skole.

Formanden aflagde beretning. Regnskabet godkendtes. Håndboldafdelingen for damer vedtages. Flytning af valg af fodboldudvalg vedtages.

Bestyrelsesmøde den 24.01.1934 hos Villy Hansen Max Olsen var fraværende

Det vedtages, at lade banerne tromle med en damptromle for en pris af 6 kroner pr. time. Beløb til forskellige repræsentanter bevilges. Til fastelavnsfesten vedtages at give rytterne gratis kaffe og bal. Karnevallet afholdes på Hotel Rosen den 26. februar med de sædvanlige billetpriser. Det vedtages at slå katten af tønden for F.B Old Boys fastelavns søndag kl. 16.

Bestyrelsesmøde den 23.04 1934 hos J. Keldsen Max Olsen og Valdemar Hansen var fraværende.

Bestyrelsen gennemgik regnskabet Det vedtages at afholde generalforsamling mandag den 30.04 kl. 20 i Strømmens skole.

Dagsorden var følgende :

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskabet

4. Valg af formand

5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

6. Forslag om nedsat kontingent for juniorer

7. Lovændring

8. Eventuelt

J. Kjeldsen, sekretær

Generalforsamlingen den 30.04 var godt besøgt. Johannes Jensen valgtes som dirigent. Formanden aflagde beretning som godkendes. Regnskabet godkendes. Formanden genvælges med stort bifald. Til bestyrelsesmedlem valgtes Søren Andresen. Forslaget om nedsættelse af kontingent for juniorer til 25 øre om måneden vedtages. Det vedtages at generalforsamlingen skal vælge kasser. Nedsættelse af et udvalg til revidering af lovene kom til at bestå af : Max Olsen, Valdemar Hansen og formanden. Efter henstilling er protokollen ført i orden. Generalforsamlingen sluttede med et kraftigt F.B. hurra. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 09.05 hos J. Keldsen

Bestyrelsen var fuldtallig og formanden bød det nye bestyrelsesmedlem Søren Andresen velkommen. Det vedtages at afholde bal pinselørdag. Bestyrelsen drøftede Stiftelsesfesten som det vedtoges at afholde den første søndag i juni måned med optræden og kaffe til en pris af 2,50 kr. pr. par 1,50 kr. for enkeltpersoner efter kl. 10 sædvanlig pris. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 02.07 hos formanden

Bestyrelsen gennemgik regnskabet som godkendes. Det blev vedtaget at deltage i et pokalstævne i Kristrup søndag den 29.07 Indvielsen af banen fastsættes til søndag den 05. august med følgende program : Fodbold F.B. 1 mod Frejas mesterrækkehold - F.B. 2 mod Kristrup 2 og folkedansen eventuel gymnastikopvisning. Bal på Hotel Rosen om aftenen med gratis bal og kaffe for Freja 1 og folkedanserne. Det vedtages at invitere Sognerådet, med indvielsestale af sognerådsformanden søndag den 12.08 Old Boys, junior og drengeholds kampe m.m. Bestyrelsen vedtog ikke at deltage i J.B.U. 's delegeret møde i Varde. Det vedtoges at lade begge holdene fotograferes. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 09.07 hos Søren Andresen

Der bevilges formanden 30 kr. til istandsættelse af banen, da den ellers ikke kan blive færdig.

Generalforsamling afholdes onsdag den 18.07 i Strømmens skole kl. 20 med følgende dagsorden

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af fodboldudvalg

4. Udsættelse af lov udvalg

5. Eventuelt

J. Keldsen, sekretær

Generalforsamling den 18.07.1934

Dårlig tilslutning. Formanden aflagde beretningen og han takkede derefter 1. holdet, fordi de blev Jyllandsmestre og 2. holdet blev kredsvinder. Kassereren oplæste regnskabet, der godkendes. Man vedtog at lave et uddrag over udgifterne på banen til oktober generalforsamlingen. Fodboldudvalget kom til at bestå af Ejnar Poulsen, Laurids Nielsen og A. Thygesen. suppleant Robert Hollerup. Generalforsamlingen sluttede med et LEVE for Frederiksberg Boldklub .J .Keldsen ,sekretær.

Bestyrelsesmøde den 03.08.1934 hos Valdemar Hansen

Angående indvielsesfesten søndag den 12. august enedes man om følgende program : Indvielsestale kl. 14. Kl. 14.30 fodboldkamp Frejas Mesterrække hold mod F.B' s 1. hold kl.15 folkedans. kl. 15.30 2. halvleg af fodboldkampen. Kl. 16 gymnastikopvisning. Kl.16.30 Folkedans. Kl. 16.45 drengefodboldkamp D.U.I. mod F.B drengehold. Det vedtages at indbyde J.B.U.' s formand. Billetpris 50 øre for voksne, damer og børn gratis adgang. Det vedtages at tage 4 musikere til ballet. Valdemar Hansen nedlagde sit mandat som bestyrelsesmedlem. I stedet indsættes suppleanten P. Balle J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 06.09.1934 hos P. Balle

Bestyrelsen gennemgik regnskabet, hvortil der ikke var noget at bemærke. Det vedtages at afholde bal på Hotel Rosen søndag den 16.09. Man enedes om at undersøge, om der var stemning for en dilettant forestilling i efteråret. Det vedtages at afholde bal nytårsaften med 4 musikere. Man enedes om at undersøge forholdene angående forsikring af spillerne til næste møde. Det vedtages enstemmigt indenfor bestyrelsen og fodboldudvalget at forbyde træning på opvisningsbanen. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 03.10 hos Villy Hansen Keldsen var fraværende på grund af sygdom.

Bal afholdes på Hotel Rosen den 07.10. Det vedtages at vask af trøjerne skulle følge med kassererens hverv. Det vedtages ligeledes at spille en kamp til fordel for juleindsamlingen i Vorup. J. Keldsen, sekretær

Generalforsamling fredag 12.10.1934

Generalforsamlingen var godt besøgt.

Sekretæren oplæste dagsordenen som godkendtes. Valdemar Hansen valgtes til dirigent. Formanden aflagde sin beretning, som enstemmigt godkendtes. Kassereren oplæste regnskabet, som godkendtes. Til bestyrelsen valgtes Villy Hansen, J. Keldsen og A. Thygesen som 1. suppleant Th. Nissen og 2. suppleant Balle. Det vedtages af generalforsamlingen, at der udarbejdes nyt lovforslag. Udvalget kom til at bestå af Henry Nielsen, Valdemar Hansen og Johs. Jensen. Valg af fodboldudvalg, som udvides ti 5 mand kom til at bestå af A. Thygesen, L. Nielsen, Valdemar Hansen, V. Christensen suppleant E. Jensen samt anførerne for 1. og 2. holdene. Det vedtages at sende kort ud til spillerne. Bestyrelsen skal udarbejde forslag angående forsikring af spillerne. Pokalerne skal opbevares i klubhuset. Bestyrelsen opfordres til at søge om gymnastik fra 1. november. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 23.10 hos J. Keldsen

Det vedtages at afholde velgørenhedskamp søndag den 04.11 mellem Vorup skoles lærerpersonale og F.B. Old Boys og F.B. 's 1. hold med Kristrup eventuelt kl. 14. Det vedtages at afholde andespil fredag den 21.11 i Strømmens skole som sædvanlig med 10 ænder og en gås som gevinster. Bal afholdes på Hotel Rosen søndag den 11. november. J. Keldsen, sekretær

1935

Bestyrelsesmøde den 08.01.1935 hos E. Poulsen

Generalforsamling afholdes fredag den 18. januar kl. 18 i klubhuset med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Eventuelt

Bestyrelsen gennemgik regnskabet som godkendes. Gymnastikken begynder torsdag den 10. januar kl. 20 i gymnastiksalen i Vorups nye skole, med Ernst Jensen som lærer. Træner kommer til stede. J. Keldsen, sekretær

Generalforsamlingen fredag den 18. januar i klubhuset. Formanden ønskede godt nytår og aflagde beretning som godkendes. Protokollen godkendes. Regnskabet godkendes. Under eventuelt kom man ind på en diskussion angående forsikring af spillerne. Man drøftede også køb af pladsen. Diskussion angående lov udvalg hvori deltog V. Hansen og J. Jensen. Generalforsamlingen til april optage forslag om dette spørgsmål. V. Hansen nedlagde sit mandat som fodboldudvalgsmedlem. Til suppleant til fodboldudvalget valgtes Carl Berthelsen. Formanden takkede for god ro og orden og sluttede af med at udbringe et LEVE for F.B. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 28.01 hos A. Thygesen

Man drøftede flere forskellige ting med fodboldudvalget angående fodboldkampe i påsken. Bal afholdes den 17.02 på Hotel Rosen. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 18.02 hos Villy Hansen

Bestyrelsen gennemgik regnskabet, hvortil der ikke var bemærkninger. Karneval afholdes søndag den 03. marts kl. 20 på Hotel Rosen under navnet " Frederiksberg rundt i løjer tog "

Præmierne består af 2 på 10 kr. og 2 på 5 kr. til bud valgtes V. Hansen til en betaling af 20 kr. af det indkomne beløb. Man vedtog at indmelde sig i de Samvirkende idrætsklubber i Randers J. Keldsen, sekretær

Møde afholdes den 5. marts hos fodboldudvalgets formand. Man drøftede angående fodboldkampe og endes om at forhandle med Fremad Valby. Bal afholdes på Hotel Rosen søndag den 24. marts J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 29.03. hos J. Keldsen A. Thygesen var fraværende

Man gennemgik regnskabet, hvortil der ikke var bemærkning. Man drøftede angående kampene i påsken. Bestyrelsen enedes om at tilbyde Fremad Valby 300 kroner for 2 kampe og forventes besked snarest. Bestyrelsen forbyder træning på opvisningsbanen. Man drøftede angående en ny bane og vedtog at indsende det til Sognerådet, så arbejdet kan udføres som ungdomsarbejde. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 04.05. hos J. Keldsen Fraværende var S. Andresen med afbud.

Det vedtages at afholde generalforsamling fredag den 10. maj kl. 20 i klubhuset med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af formand

4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

5. Lovændring

6. Eventuelt

Man vedtog at få madvarerne hjem til den 12. maj. Man vedtog endvidere at få det udlagte beløb fra F.B. kampen i Thorsø refunderet. Man indsendte en klage til J.B.U. om banen i Hadsten. Bal afholdes søndag den 12. maj J. Keldsen, sekretær

Generalforsamling fredag den 10. maj

Formanden bød velkommen. Til dirigent valgtes Valdemar Hansen. Formanden aflagde sin beretning som godkendes. Kassereren oplæste regnskabet som godkendes. Formanden genvælges Til bestyrelsesmedlem valgtes Valdemar Eriksen. Man gennemgik de nye lovudkast. Formanden sluttede med kraftigt F.B. Hurra.

Bestyrelsen afholdt møde med lov udvalget den 24.05 hos Villy Hansen. Man gennemgik de nye love, som skal sendes til J.B.U Ekstraordinær generalforsamling afholdes fredag den 31.05 kl. 20 i klubhuset med følgende dagsorden

1. Lovændring

2. Valg af fodboldudvalg

3. Eventuelt

Det vedtages at afholde bal på Hotel Rosen den 8. juni.

Ekstraordinær generalforsamling afholdtes den 31. maj.

Formanden bød velkommen. På lov udvalgets vegne oplæste J. Jensen de nye love som godkendes. Som fodboldudvalgsmedlem valgtes Henry Nielsen suppleant blev Viggo Christensen.

Bestyrelsesmøde den 20.06 i klubhuset

Man gennemgik regnskabet, hvortil der ikke var bemærkninger. Foreningens status er god. Bestyrelsen vedtog at afholde nogle aftenkampe. Stiftelsesfest afholdes søndag den 7. juli som vedtages. Til billetsælger valgtes Valdemar Hansen. Man vedtog at give Ejnar Poulsen og Alfred Hansen et gratiale på 20 kroner hver. Man vedtog at spille om Rosenpokalen den 4. eller 11. august. Til delegeret møde i Aarhus valgtes E. Poulsen og J. Keldsen. Til diæter vedtages at give 10 kroner til hver. Til J.B.U. 's turnering vedtages at indmelde 2 A hold, 1 B hold og 1 junior hold.

Bestyrelsesmøde den 19. juli

Man gennemgik regnskabet, hvortil der ikke var bemærkninger. Generalforsamling afholdes fredag den 26. juli i klubhuset med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af fodboldudvalg

4. Eventuelt

Man vedtog at spille om Rosenpokalen søndag den 25. august. Man enedes om at holde skovtur til Hadsten søndag den 11. august. Efterårsfesten afholdes 22-23-24 september.

Generalforsamlingen afholdtes i klublokalet den 26. Juli kl. 20

God tilslutning. I formanden fravær aflagde sekretæren beretningen som godkendes. Regnskabet godkendes. Til fodboldudvalget valgtes Valdemar Hansen som formand endvidere Anders Thygesen, Arne Nielsen og Andre Nielsen. Til bestyrelsesmedlem i stedet for Valdemar Christensen valgtes Valdemar Hansen, med Anders Thygesen som suppleant. Generalforsamlingen sluttede med et kraftigt F.B. hurra.

Bestyrelsesmøde den 19.08 hos A. Thygesen.

Man gennemgik regnskabet , hvortil der ikke var bemærkninger. Efterårsfest afholdes fredag den 20. lørdag den 21. og søndag den 22. september. Festen afholdes på sædvanlig måde.

Bestyrelsesmøde fredag den 18. oktober hos Valdemar Hansen

Efterårsfest og regnskab blev gennemgået og resultatet blev et overskud på 570 kr. Det vedtages at afholde generalforsamling fredag den 25. oktober kl. 20 i klubhuset med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

4. Valg af 2 revisorer

5. Eventuelt

Bal afholdes søndag den 3. november. Andespil afholdes fredag den 01. november kl. 20 i Strømmens skoles gymnastiksal. Velgørenhedskamp afholdes søndag den 3. november.

Generalforsamling afholdtes fredag den 25.10.1935

Valdemar Hansen valgtes som dirigent. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer :

Villy Hansen ( 21 stemmer ) genvalg

Alfred Thygesen ( 17 stemmer ) genvalg

Svend Åge Rasmussen ( 19 ) nyvalg

J. Keldsen ( 14 stemmer ) suppleant

Valg af 2 revisorer :

Robert Hollerup nyvalg

Søren Andreasen nyvalg

A. Nielsen suppleant

Gymnastik i vinteren 1935/36 blev drøftet .Man vedtog at afholde en fest på P. Smeds Hotel søndag den 17.11.1935 ( specielt for spillere ). Forslag om klubaften i " Kilden " forkastes med stort flertal. Generalforsamlingen sluttede med et LEVE for F.B.

Bestyrelsesmøde den 18.11.1935 hos Villy Hansen

Undertegnede Svend Aage Rasmussen valgtes til sekretær og næstformand.

Man vedtog at afholde gymnastik 2 aftener om ugen, nemlig tirsdag og torsdag, såfremt tilladelsen gives, mente man at begynde tirsdag den 19.11 kl. 20. Man vedtog at sætte en annonce i avisen angående gymnastikken. Festen den 17.11 hos P. Smed udsættes til den 24.11 da salen viste sig at være optaget den fastsatte aften. Køb af banen, man bestemte, at formanden sammen med hr. Knudsen skulle henvende sig hos sagfører Pagter Christensen angående købet af banen. Denne henvendelse skal være sket inden den 20.11.1935. Bal på Hotel Rosen lørdag den 30.11, hvis salen ikke er optaget. Man vedtog at afholde et andespil fredag den 22.11.1935. Overskuddet tænkes skænket til Menighedsrådet. Angående medlemmer med 3 måneders restance påtalte bestyrelsen, at give dem endnu en chance inden de bliver udelukket.

Svend Aage Rasmussen, sekretær

1936

Bestyrelsesmøde 06.01.1936 hos Valdemar Hansen

Regnskabet : kontantbeholdning 631,37 kr. heraf stående i banken 564 kr.

Rejseudgifter for holdene i foråret ansættes til at blive : 1. hold 115 kr. 2. hold 160 kr. B hold 50 kr. junior 25 kr. i alt 350 kr. + dommerhonorar ca. 100 kr. i alt 450 kr.

Man vedtog at opstille det gamle hegn. Udgifterne til hegnet måtte ikke være over 25 kr.

Der vedtoges at afholde ringridning til fastelavn. Præmier : Kongen 6 kr. Prinsen 4 kr.

Den ordinære generalforsamling afholdes fredag den 17.01 kl. 20 i Henriksens konditori. Dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Forslag om et festudvalg på 3 mand

4. Eventuelt

Bal på Hotel Rosen først i februar. Til mødet i Aarhus arrangeret af J.B.U. bevilgede bestyrelsen formanden 8 kr. i rejsegodtgørelse. Svend Aage Rasmussen, sekretær

Generalforsamlingen den 17. januar 1936

Der var mødt 22 af klubbens medlemmer. Formanden bød velkommen og udtalte mange gode ønsker for den kommende sæson. Referat fra det sidste kvartal oplæstes. Formanden aflagde beretning. Man havde tænkt sig et bal på Hotel Rosen, ringridning, karneval. Beretning fra fodboldudvalget : Valdemar Hansen kom med følgende forslag :

1. hold : Freja - Hadsten - Kristrup - Hobro

2. hold : Hadsten 2 - Dronningborg 1 - Bjerringbro - Langå

B hold : Ulstrup ( 2 kampe ) - Dronningborg - Kristrup

Junior : Hadsten - Kristrup - eventuelt Langå og K.F.U.M.

Villy Hansen oplæste regnskabet - post for post - det godkendtes.

Forslag om festudvalg på 3 mand, der var stillet af undertegnede, gav anledning til en længere og temmelig intetsigende diskussion. Man vedtog at udsætte afgørelsen til næste generalforsamling, da man var i tvivl om, hvem der havde ansvaret for foreningens fester, når et festudvalg arrangerede festerne. Igen kom der en forespørgsel til lovene. Bestyrelsen foreslog at udsætte trykningen - ved afstemningen om dette forslag, viste det sig, at kun 5 - bestyrelsesmedlemmerne - stemte for dette. Man sluttede med det traditionelle F.B. LEVE

Svend Aage Rasmussen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 28.02.1936 hos Svend Aage Rasmussen

Fastelavnsfesten omtaltes, og man var enige om, at afholdte ringridning havde været en fiasko, dels på grund af vejret og den ringe interesse, der var blevet vist fra deltagernes side. Man besluttede at afholde et bal på Hotel Rosen i påsken og endvidere udtalte Valdemar Hansen, at fodboldudvalget havde tænkt sig arrangere et par kampe i påsken, eventuelt en kamp ude. Bestyrelsen havde intet at indvende mod dette.

Program for karnevallet i F.B. : Frederiksberg Boldklubs karneval søndag den 08. marts søndag den 08. marts kl. 20 på Hotel Rosen. " En tur til Afrika med F.B. " Kl. 20 åbning af karnevallet - kl. 20.30 optræden - kl. 21 optog - kl. 21.30 optræden - kl. 22 demaskering. 4 præmier ( 2 komiske - 2 smukkeste Deltagerbillet 1 kr. tilskuere 50 øre. De maskerede skal være i salen senest kl. 20.30

Svend Aage Rasmussen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 23.03.1936 hos Valdemar Hansen ( E.P.)

Formanden fortalte, at  J. Keldsen var gået ind på at få 50 kr. for at holde banen det kommende år - tiden fra 01.05.1936 til 30.04.1937. Man vedtog, at banen skulle tromles snarest muligt. Generalforsamlingen tænkes afholdt den 17.04.1936 i Strømmens konditori kl. 20 med følgende dagsorden :

 

1. Beretning

2. Regnskab

3. Valg af formand

4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem ( Valdemar Hansen )

5. Eventuelt

Generalforsamlingen den 24.04.1936 i Henriksens konditori

Med 42 medlemmer af F.B. åbnedes generalforsamlingen. Dirigent Jacob Keldsen

1. Oplæsning af protokol angående den 17.04.1936 grunden var, at man ikke havde fået indsat en annonce, derfor var generalforsamlingen udsat til den 24.04.1936.

Formanden betegnede sæsonen som udmærket, han fortalte om holdenes stilling i turneringen og fremhævede særlig junior holdet.

Fodboldudvalget formand : Desværre var der en del kampe aflyst på grund af vejret. Han omtalte det glimrende junior hold og omtalte det gode kammeratskab, han opfordrede til ivrig træning i den kommende tid. Han indrømmede sin fejl ved kampen i Mariager.

2. Regnskabet viste indtægter på 1404,82 kr. og udgifter på 1307,50 kr. kassebeholdning på 97,77 kr. i banken 564,61 kr. Regnskabet godkendtes af alle.

3. Valg af formand Forslagene : Valdemar Hansen, Thalo Nissen ( Ejnar Poulsen nægtede at modtage valg ). Valdemar Hansen 24 stemmer, Thalo Nissen 17 stemmer

4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem Thalo Nissen blev foreslået og valgt. Jacob Kjeldsen indtrådte i stedet for Svend Aage Rasmussen, da han trak sig tilbage. 1.Suppleant S. Pedersen 2. suppleant Robert Hollerup.

5. Eventuelt senior : træning tirsdag og torsdag

Man afsluttede med et LEVE for F.B. Svend Aage Rasmussen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 29.04.1936 hos A. Thygesen

Formanden bød velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer til næstformand valgtes Thalo Nissen Sekretær J. Keldsen. Stiftelsesfest holdes på Hotel Rosen søndag den 17. maj. Det vedtoges at afholde bal Pinse lørdag. Det vedtages at afholde ekstraordinær generalforsamling fredag den 15. maj kl. 20 i Henriksens Konditori med lovændringer på dagsordenen J. Keldsen

Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling var følgende :

1. Festudvalg

2. Eventuelt

Formanden bød velkommen, man drøftede festudvalget, som vælges til juli. Generalforsamlings valget gælder for 1 år. Paragrafændringen vedtages enstemmigt med 7 stemmer. Ved 2. behandlingen vedtages den også enstemmigt. Generalforsamlingen sluttede med et hurra for F.B. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 25.06.1936 hos T. Nissen

Man drøftede banens køb, som nu var i orden. Det vedtages ikke at lade sig repræsentere ved J.B.U.' s møde. 5 hold tilmeldes i den nye turnering. Det vedtages at afholde amerikansk lotteri for at tjene penge, da der jo har været store udgifter ved købet af banen. Til bud valgtes Jacob Pedersen. Generalforsamling afholdes fredag den 10.07 kl.20 i Henriksens konditori med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af fodboldudvalg

4. Festudvalg

5. Eventuelt

Generalforsamling den 10.07.1936

Formanden bød velkommen. Til dirigent valgtes J. Keldsen. Formanden oplyste, at vi var kommet i Mellemrækken og gav endvidere en udførlig beretning angående købet af banen. Beretningen godkendes. Kassereren oplæste regnskabet som godkendtes. Til fodboldudvalget valgtes Valdemar Just Noris. Til festudvalget valgtes Ivar Jensen, Drevs Christensen og Jacob Keldsen. Under eventuelt drøftede man flere ting af mindre betydning. Dirigenten sluttede med et kraftigt F.B. hurra. J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 27.07 hos J. Keldsen Alle var mødt op.

Man gennemgik regnskabet, som var i orden. Man drøftede efterårsfesten, som afholdes 2-3-4 oktober. Endvidere køb af banen m.m.  J. Keldsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 12.08 hos Valdemar Hansen sammen med fodboldudvalget.

Man vedtog at udmelde junior hold 2 af turneringen. Bal afholdes på Hotel Rosen søndag den 30.08. J. Keldsen, sekretær.

Medlemsmøde i Jacobsens konditori den 28.08. Formanden bød velkommen og gav en oversigt over den kommende turnering. Formanden påtalte endvidere, at disciplinen blandt fodboldspillerne ikke var god og fodboldudvalget vil gøre alt for at få disciplinen højnet. J .Kjeldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 01.09 hos Villy Hansen

Formanden bød det nye bestyrelsesmedlem Lilian Pedersen velkommen. Man drøftede efterårsfesten. Hovedgevinst i tombolaen en cykel. Gevinster til bortlodning 1 divan, 1 kontorstol endvidere enedes man om at holde klubaften hver fredag aften i Henriksens konditori i Strømmen. J. Keldsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 20.10 hos Lilian Pedersen, alle var fremmødt.

Man gennemgik regnskabet fra efterårsfesten, som viste en indtægt på 1139,45 kr. og en udgift på 549,26 kr.. Overskud i alt 590,29 kr. Formanden kritiserede forlystelsesudvalget, hvoraf der kun var mødt 1 til efterårsfesten. Det vedtages at give 10 kr. for pasning af banen i sommer. Andespil afholdes søndag den 25.10 i Strømmens gymnastiksal. Generalforsamlingen afholdes den 30.10 i Henriksens konditori med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer afgående : Villy Hansen, Lilian Pedersen og J. Keldsen

4. Forslag fra bestyrelsen angående nedlæggelse af festudvalget

5. Eventuelt

J. Keldsen, sekretær.

Generalforsamlingen den 30.10 i Henriksens konditori. Formanden bød velkommen og foreslog valg af dirigent. Til dirigent valgtes E. Poulsen. Formanden aflagde beretning og oplyste at Mellemrække holdet stod på toppen i den kreds med 10 point sammen med Skovbakken Aarhus endvidere oplystes det, at den 22.11 vil der blive afholdt en velgørenhedskamp mellem Frejas mellemrække hold og F.B.' s bedste hold. Overskuddet gives til menighedsrådet i Vorup. Villy Hansen var fraværende på grund af dødsfald i familien. Thalo Nissen oplæste regnskabet som godkendtes. Kassebeholdningen var på 204 kr. og 33 øre.

Villy Hansen, Lilian Pedersen og J. Keldsen var på valg til bestyrelsen og var alle 3 villige til genvalg, endvidere foreslås . Poulsen. Valgt blev Villy Hansen, Ejnar Poulsen og J. Keldsen. På forslag af bestyrelsen drøftede man angående forlystelsesudvalget, som foresloges nedlagt. efter udtalelsen fra formanden E. Poulsen, Boje og J. Keldsen vedtog man enstemmigt at opløse forlystelsesudvalget. Man foreslog, at dagsordenen skal opslås 8 dage før generalforsamlingen. Under eventuelt drøftede man gymnastikken som vedtages påbegyndt efter jul. Formanden sluttede med et kraftigt F.B. hurra J. Keldsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 11.11 hos Thalo Nissen

Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem E. Poulsen. På forslag af E. Poulsen vedtoges det, at alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive forhandlingsprotokollen. Man drøftede angående ny bane og vedtog at indhente nye oplysninger til sagen. Det vedtages at afholde bal på Hotel Rosen den 15. november kl. 21 endvidere 1. juledag og nytårsaften med 3 musikere. Andespil afholdes 27. november. Ekstraordinær generalforsamling afholdes fredag den 20. november med følgende punkter :

1. Foreningens behandling af festudvalgets nedlæggelse

2. Eventuelt

til forlystelses valgtes Valdemar Hansen, Villy Hansen og E. Poulsen. Det vedtages at samtlige hold der deltager hvert år, endvidere det jyske mesterhold 1934 i B rækken. Der indsendtes et meddelelse til sognerådet angående gymnastikken, som forventes  påbegyndt tirsdag den 07. januar 1937 hver tirsdag og torsdag aften kl. 20 med lærer F. Rasmussen som træner J. Keldsen sekretær.

Ekstraordinær generalforsamling den 20.11

Dårlig tilslutning. Formanden bød velkommen og sekretæren oplæste forhandlingsprotokollen, hvortil formanden og S. Rasmussen havde ordet angående festudvalg angående punkt 1 var der debat, hvor deltog J. Keldsen, E. Poulsen og J. Jensen. Det vedtages, at 2. behandle nedlæggelsen af festudvalget. Under eventuelt drøftede man ny bane hvortil S. Rasmussen og E. Poulsen havde ordet og oplyste blandt andet, at klubben selv skal sende ansøgningen til ministeriet. Flere medlemmer var tilhænger af fest i Kilden ved lejlighed , som bestyrelsen tager under overvejelse.

1937

Bestyrelsesmøde den 13.01 1937 hos J. Keldsen

Formanden bød velkommen og ønskede et godt nytår, samt et godt og heldbringende år for F.B. Man gennemgik regnskabet, som viste en kassebeholdning på 335 kr. og 59 øre. Foreningens status er god. Man drøftede angående lysbilleder og foredrag af landstræneren Sofus Nielsen, det vedtages at forhandle med Kristrup om sagen. Angående fastelavnsfesten enedes man om, at slå katten af tønden i skolegården i Strømmens skole og bagefter gå rundt til beboerne i kommunen. Fastelavns banko afholdes på Kilden søndag aften kl. 20. Deltagerne som går rundt og synger kommer gratis til bal og gratis kaffebord. 3 musikere. Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 29. januar kl. 20 i Henriksens konditori med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Eventuelt

Karneval afholdes på den 28. februar på Hotel Rosen. 4 musikere til karnevallet. J. Keldsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 27.01 hos Valdemar Hansen

Man drøftede angående fastelavnsfesten. Deltagerne mødes kl. 8.45 i skolegården. kl. 10 slås katten af tønden enten i skolegården eller i tilfælde af dårligt vejr i Kildens sal. Præmien til Kongen består af en flaske portvin.

Generalforsamling i Henriksens konditori den 29.01.1937

Dårlig tilslutning. Formanden var fraværende på grund af sygdom. Sekretæren bød velkommen og oplæste forhandlingsprotokollen. Kassereren oplæste regnskabet, som blev sendt rundt mellem medlemmerne og blev godkendt. Under eventuelt drøftede man fastelavnsfesten og bestyrelsen agiterede for stor tilslutning. På forslag fra Thalo Nissen søger man om tilladelse til at spille håndbold i gymnastiklokalet. Man sluttede med det sædvanlige F.B. hurra.

Bestyrelsesmøde den 15.02 hos Villy Hansen Fraværende Thalo Nissen. Fodboldudvalget var til stede.

Det vedtages, at aflyse karnevallet den 28. februar. Bal afholdes påskedag. Man drøftede fodboldkampene i foråret angående Iver Jensens forhold til F.B. enedes man om ikke at modsætte sig tilladelsen til at flytte til Randers Freja. Bestyrelsen gennemgik regnskabet, der viste en kassebeholdning på 362 kr. Følgende fodboldkampe er arrangeret :

Søndag den 28. februar

Søndag den 7. marts F.B. mod Kristrup Mellemrækken hjemmekamp.

Søndag den 14. marts F.B. mod Hobro Mellemrækken hjemmekamp

Søndag den 21 marts turneringskamp i Langå

Torsdag den 25 marts Kristrup mod F.B.

Søndag den 28. marts F.B. mod AIK hjemmekamp

Mandag den 29. marts Hobro mod F.B.

J. Keldsen, sekretær

Bestyrelsesmøde 07.04 hos E. Poulsen. Hele bestyrelsen var mødt op.

Man drøftede foreningens økonomiske forhold, da de ikke er så gode. Man drøftede angående fodboldkamp St. Bededag, da der jo ikke er turnering, man vil forsøge at få Frejas Mesterrække hold eller Kristrup denne dag. Amerikansk lotteri afholdes ved lejlighed, man forhandler stadig med kommunen angående ny bane og håber at der kan opnås et godt resultat.

Generalforsamling afholdes fredag den 30. april kl. 20 i Henriksens konditori med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Valg af formand

4. Valg af 1 revisor

5. eventuelt

J. Keldsen, sekretær

Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 30. april kl. 20 på Henriksens konditori.

Formanden bød velkommen. Til dirigent valgtes lærer Rasmussen. Formanden aflagde sin beretning, hvor han konstaterede, at foreningens status ikke var dårlig, da der var afbetalt 1100 kr. på banen, samtidig oplyste han om fodboldturneringens skuffelser. Til formandens beretning havde J. Keldsen og S. Rasmussen ordet. Beretningen godkendes. Regnskabet oplæstes af Villy Hansen, og viste en kassebeholdning på 103 kr. 24 øre som godkendtes enstemmigt. Til formand foreslår Villy Hansen Svend Rasmussen, Thalo Nissen, da Valdemar Hansen ikke ønskede genvalg. Som ny formand valgtes Svend Rasmussen med 35 stemmer, Thalo Nissen 3 stemmer. Valg af bestyrelsesmedlem genvalg. Valg af revisor genvalg. Under eventuelt diskuterede man flere forskellige forhold. Ejnar Poulsen takkede Valdemar Hansen for den tid han havde været formand. Generalforsamlingen sluttede med et kraftigt F.B. hurra.

Bestyrelsesmøde den 03.05 hos Svend Rasmussen

Formanden bød velkommen og håbede på et godt samarbejde. formanden meddelte, at han havde talt med Nielsen som træner for et beløb af 200 kr. Bestyrelsen enedes om at optage en forhandling med Nielsen angående betingelserne som træner. Man drøftede angående agitation af nye medlemmer. Som bud valgtes J. Keldsen. Man omtalte stiftelsesfesten, som på formandens anmodning udsættes. Man aftalte et møde angående efterårsfesten med J.B.U ' s bestyrelse i nær fremtid. J. Keldsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 30.05 hos Thalo Nissen. Fraværende var E. Poulsen

Man diskuterede angående trænerne og vedtog, at man skulle hæve trænerne. Bestyrelsen henstillede til fodboldudvalget at indkalde medlemmerne til møde inden trænerne begynder i juni måned kun træning tirsdag og torsdag aften. Bestyrelsen enedes om ikke at afholde stiftelsesfest i år. Angående Sct. Hans festen. Bestyrelsen henstillede til fodboldudvalget om en kamp denne aften med mere. J. Keldsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 15. juni hos Villy Hansen. Formanden var bortrejst.

Thalo Nissen bød velkommen og man gik over til at drøfte Sct. Hans festen, man vedtog at indbyde et hold folkedansere samt Old Boys kamp med byggearbejderne og en junior kamp samt hekse og bål afbrænding m.m. Samt dans på Kilden fra kl. 22 til 02 for en billetpris af 50 øre pr. person og at sælge et amerikansk lotteri. Som gevinster flere ting. Generalforsamling afholdes fredag den 2. juli kl. 20 i Henriksens konditori i Strømmen med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af fodboldudvalg

4. Eventuelt

Med en udtalelse af E. Poulsen blev det vedtaget, at et bestyrelsesmøde ikke må aflyses undtagen at bestyrelsen er enige om en udsættelse. I den kommende turnering tilmeldes 1 Mellemrække hold, 2 B hold og 1 juniorhold. J. Keldsen, sekretær.

Generalforsamling den 02.07

Thalo Nissen bød velkommen og foreslog valg af dirigent. Valdemar Hansen valgtes. Formandens beretning var under debat og godkendtes. Formanden talte om den nye sportsplads og mente, at det går i orden. Formanden for fodboldudvalget aflagde beretning, hvor han udtalte at A række holdet går i B rækken, endvidere at Mellemrække holdet blev nummer 2 i kredsen. Kassereren oplæste regnskabet, som viste en kassebeholdning på 211 kr. og 69 øre og godkendtes enstemmigt. Angående fodboldudvalget valgtes som formand E. Poulsen, som næstformand J. Jensen 15 stemmer, Villy Hansen 11 stemmer, Thalo Nissen 10 stemmer. Der opstod en længere diskussion angående dette punkt. Man diskuterede fodboldudvalget. Thalo Nissen bemærkede, at det var mod hans vilje. Bestyrelsen skal optage spørgsmålet angående skovtur. Dirigenten sluttede generalforsamlingen med ønsket om en kommende god turnering og med et kraftigt F.B. hurra.

Bestyrelsesmøde den 21. juli Hele bestyrelsen var fremmødt samt fodboldudvalget

Fodboldudvalget har fastlagt en sports uge fra mandag den 2. august til søndag den 8. august med fodboldkampe, gættekonkurrence og flere forskellige ting. Der vil blive lavet en sports uge til en pris af 75 øre gælder hele ugen endvidere at afholde bal på Hotel Rosen den 8. august for samvirkende idrætsklubber i Randers. Efterårsfesten afholdes den 10-11-12. september. Sognerådets godkendelse haves, samt gratis lokaler.

Bestyrelsesmøde den 20.08 hos J. Keldsen Hele bestyrelsen var fremmødt.

Man gennemgik regnskabet fra sports ugen, som viste et overskud på ca. 75 kr.. Man gennemgik regnskabet, som viste en kassebeholdning på ca. 100 kr. Fodboldkamp søndag den 29. august mod Frejas Mellemrække hold. Turneringen begynder søndag den 12. september. Det vedtages at indkøbe 11 nye bluser samt nye plakater, da vi ikke har flere. J. Keldsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 27.08 hos E. Poulsen Hele bestyrelsen var fremmødt.

Formanden bød velkommen og man gik straks til drøftelse af efterårsfesten. Tombola bestående af 600 gevinster og 3000 nittere samt pilekast, skydetelt, pølsebod, fiskedam, dåsekastning m.m. Til amerikansk lotteri skal købes 1 divan med mere.

Bestyrelsesmøde den 17.09 hos Svend Rasmussen Hele bestyrelsen var fremmødt

Man gik straks over til at drøfte efterårsfestens resultat, som var tilfredsstillende og gav et overskud på 573 kr. og 29 øre. Man drøftede angående andespil som påtænkes afholdt fredag den 1. oktober eventuelt på Kilden ellers fredag den 8. oktober i Strømmens skoles gymnastiksal. Bal påtænkes afholdt på Kilden den 9. oktober med 2 musikere. Billetpris 1 kr. pr. deltager. Klubaften påbegyndes den 24. september i Henriksens konditori. Man drøftede angående den nye bane, som nu sendes ind til Ministeriet. Generalforsamling afholdes fredag den 29. oktober på sædvanlig måde. J. Keldsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 12.10 hos Thalo Nissen Hele bestyrelsen var fremmødt.

Man opsætter dagsordenen til generalforsamlingen den 29.10.1937 med følgende punkter :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer afgående Villy Hansen, Ejner Poulsen og J. Keldsen

4. Valg af revisor ( R. Hollerup )

5. Eventuelt

Man diskuterede angående håndbold og søger en aften enten tirsdag, onsdag eller torsdag.

Generalforsamling den 29.10 i Henriksens konditori

Formanden bød velkommen til dirigent valgtes Valdemar Hansen. Sekretæren oplæste protokollen. Formanden aflagde beretning om foreningens trivsel og det var ikke så godt. Fodboldudvalgets formand aflagde beretning og beklagede at Mellemrække holdet stod nederst, men glædede sig dog over, at foreningens 2 andre hold stod godt i deres kredse. Omtalte endvidere planerne om den nye bane, hvis udsigt for godkendelse var gode. Beretningen godkendes. Kassereren oplæste regnskabet, som viste en kassebeholdning i underskud på 11 kr. og 20 øre. Regnskabet godkendtes. Til bestyrelsen genvalgtes de 3 afgående. Til revisor genvalgtes R. Hollerup. Under eventuelt diskuterede man den nye bane.

Bestyrelsesmøde den 02.11 hos Villy Hansen Hele bestyrelsen var fremmødt

Formanden bød velkommen og man gik over til at diskutere dilettant forestillingerne som forventes afholdt den 19. og 21 november i Strømmens gymnastiksal, der opføres Slægtninge og en revy af lokal slags. Søndag den 21. november bal i Kilden efter forestillingen til kl. 2 Pris 50 øre pr. deltager, man drøftede angående bal i julen, men fastsatte ingen dato.

Bestyrelsesmøde 29.12.1937 hos J. Keldsen Hele bestyrelsen var fremmødt.

Generalforsamling afholdes den 07.01.1938 i Henriksens konditori kl. 20 med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Træningen

4. Den nye bane

5. Eventuelt

Foreningen søger om tilladelse til gymnastik hver tirsdag aften i den nye gymnastiksal, samt håndbold hver torsdag aften i Strømmens gymnastiksal. Håndbold forventes påbegyndt torsdag den 13.01 kl. 19.30. Bestyrelsen henstiller til fodboldudvalget at søge så hurtigt som muligt. Det vedtages at opsige lejemålet for den gamle bane fra den 1. maj 1938. Det vedtages at fra den 1. januar at gå over til ny regnskabsføring samt nye medlemskort. Man drøftede angående den nye bane, hvorved der opstod en del snak, som resulterede i, at man skal forsøge at få et lån på 4000 kr. til hjælp til køb af banen.

1938

Ordinær generalforsamling den 07.01.1938 i Henriksens konditori.

Dårlig tilslutning. Formanden bød velkommen og ønskede godt nytår. Til dirigent valgtes Valdemar Hansen. Formanden aflagde beretning og beklagede, at der ikke var mødt flere medlemmer op til dilettantforestillingerne, endvidere en revidering af medlemsfortegnelserne. Formanden for fodboldudvalget aflagde sin beretning om fodboldturneringen og oplyste at udvalget var i gang med at arrangere kampe, Kassereren oplæste regnskabet, som viste en indtægt på 245 kr. og 80 øre og en udgift på 384 kr. og 2 øre og sluttede med et underskud på 38 kr. og 22 øre. Regnskabet godkendtes. Formanden oplyste, at håndboldtræningen begynder den 13. januar kl. 19.30 i Strømmens gymnastiksal. Til punkt 4 Den nye bane oplyste formanden at lånet var bevilget til en sum af 10.000 kr. Foreningen skal købe banen for planens gennemførelse for ca. 4.000 kr. og forsøger at låne pengene. Til formandens beretning havde følgende ordet Valdemar Hansen, J. Keldsen, E. Poulsen, Thalo Nissen med flere. Generalforsamlingen sluttede med et kraftigt F.B. hurra. J. Keldsen, sekretær.

 Bestyrelsesmøde den 26.01.1938 hos E. Poulsen Hele bestyrelsen var fremmødt.

Formanden bød velkommen og man gik over til at drøfte fastelavnsfesten og man enedes om, at gå ud og synge ligesom sidste år endvidere at slå katten af tønden om aftenen i Kilden kl. 19.30 Præmier består af smørebrød til 4 personer. Bal fra kl. 21 til kl. 2 3 musikere. Deltagerne som er med til at synge får gratis kaffe samt gratis bal. E. Poulsen og Thalo Nissen aflagde beretning fra mødet med kommunens vejudvalg angående den nye bane. Formanden udtalte sin beklagelse over, at han ikke havde fået underretning om det tirsdag den 25.01 afholdte møde mellem kommunens vejudvalg og F.B. ' s udvalg om den nye bane. Det vedtages at give et tilskud på 125 kr. pr. år til afdrag på den nye bane, således at kommunens tilskud bliver 300 kr. pr. år. J. Keldsen, sekretær.

Ekstraordinær generalforsamling fredag den 11. februar med punktet:

Beretning om køb af banen

Formanden bød velkommen og til dirigent valgtes Valdemar Hansen

E. Poulsen aflagde beretning angående den nye bane og oplyste, at kommunen vil give et årligt tilskud på 200 kr. Boldklubben har fået et lån på 2000 kr. til 5%. Udgiften a 4500 kr. og afdrag på 100 kr. ved hver termin til den gamle bane er udbetalt. 1. termin er december 1938 alle udgifter vil være udbetalt i løbet af 17 år. Under diskussionen havde Villy Hansen og formanden spørgsmål til, om nogen havde ideer til hjælp til større indtægter. E. Poulsen oplyste at en af ungdomsarbejderne skal lede sporten. Der kom en del snak angående forhøjelse af kontingent og man enedes om som forslag 1 kr. om måneden i 8 måneder om sommeren.

Ekstraordinær generalforsamling fredag den 18. februar med følgende punkter ;

1. Ny bane

2.Kontingent

Formanden bød velkommen og man gik over til dagsordenen.

 Boje forespurgte, om F.B. skulle betale udgiften ved udskiftning af jorden, som blev besvaret af E. Poulsen. I debatten deltog A. Hansen, formanden, Boje, V. Hansen og J. Keldsen. Ved afstemning vedtages det, at forhøje kontingentet med 50 øre for aktive og 25 øre for juniorer i 8 måneder, det vedtages enstemmigt. Bestyrelsen gik herefter over til afstemning om køb af banen, som vedtages med 12 stemmer mod 2 stemmer imod. Formanden sluttede med et kraftigt F.B. hurra.

Bestyrelsesmøde den 07.03.1938 hos S. Rasmussen Hele bestyrelsen var fremmødt.

Formanden bød velkommen og man gik over til at diskutere angående kontingentets indbetaling. Det vedtages, at lade banen tromle, endvidere at lade udføre forskellige reparationer på pladsen. Man gik derefter over til at diskutere fodboldafdelingen og enedes om at arrangere nogle kampe i påsken. Håndbold afsluttes torsdag den 10. marts. Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 8. april med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af formand

4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem på valg Thalo Nissen

5. Valg af 1 revisor på valg S. Andresen

6. Eventuelt

J. Keldsen, sekretær.

Ordinær generalforsamling afholdtes i Henriksens konditori den 8. april.

God tilslutning. Formanden bød velkommen. Til dirigent valgtes Valdemar Hansen. Sekretæren oplæste protokollen, som godkendtes enstemmigt. Formanden aflagde beretning og omtalte købet af banen og oplyste at A. Thygesen har ledet en del af sporten og S. Rasmussen den skolemæssige afdeling. Flere lærere har tilbudt sig som hjælp for Rasmussen. Omtalte endvidere håndbolden. Formandens beretning godkendtes enstemmigt. Formanden for fodboldudvalget aflagde sin beretning og oplyste om Mellemrække holdets gode indsats i de 2 første kampe og oplyste at B holdet havde gode betingelser for at blive kredsvinder. Fodboldudvalgets formands beretning godkendtes. Kassereren oplæste regnskabet, som viste en kassebeholdning på 24 kr. og 78 øre. Regnskabet godkendtes. Valg af formand S. Rasmussen oplyste, at han ikke modtog genvalg. Til formand foresloges E. Poulsen, Valdemar Hansen, . Christensen, Boje, H. Østergaard samt S. Andreasen. Til formand valgtes Valdemar Hansen med 23 stemmer. Han takkede for valget. Til bestyrelsesmedlem foresloges H. Christensen, H. Østergaard, S. Andreasen, R. Hollerup, Christian Boje og Ernst Thomsen. Suppleant Lilian Pedersen indtræder i stedet for J. Keldsen. Følgende valgtes til bestyrelsen Boje 18 stemmer, H. Christensen 20 stemmer til suppleanter valgtes H. Østergaard, S. Andreasen, R. Hollerup, E. Thomsen, H. Christensen. Boje takkede for valget. Til revisor genvalgtes S. Andreasen. Under eventuelt havde flere ordet, man diskuterede den nye bane og til 2. behandling af kontingentstigning vedtages det at blive ved den gamle ordning. Generalforsamlingen sluttede med et kraftigt F.B. hurra.

Bestyrelsesmøde den 12.04.1938 hos Valdemar Hansen Hele bestyrelsen var fremmødt.

Formanden bød velkommen. Boje blev valgt til næstformand og sekretær Lilian Pedersen og udvalget til den nye bane blev valgt. Formand og næstformand og man diskuterede angående betaling af kvitteringer og betalingsmåde for at få de forskellige på lige en gang for alle.. Vi vedtog at opslå pladsen ledig. Man enedes om at afholde bal på Kilden 1. påskedag og at afholde et lotteri. Man diskuterede at afholde stiftelsesfest og at afholde pakkefest samme aften. Lilian Pedersen, sekretær.

Bestyrelsesmøde 04.05.1938 hos Villy Hansen Hele bestyrelsen var fremmødt.

Regnskabet blev gennemgået og kassens indhold var 106 kr. og godkendt. Som gave bud antages Henry Nielsen. Vi enedes om at afholde stiftelsesfest den 22.05.1938 med pakkefest og kaffebord. Billetpriserne herrer 1,50 kr. Pr. par 2,50 kr. til ballet 1 kr. Vi inviterer Sognerådet og foreningens 2 tidligere formænd. Vi vedtog at kalke og male huset efter turneringen. Næste møde hos Chr. Boje. Lilian Pedersen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 06.06.1938 hos Chr. Boje Hele bestyrelsen var fremmødt.

Vi enedes om at holde en Sct. Hans fest med 2 kampe og bal på Kilden, med amerikansk lotteri.

Bestyrelsen vedtog at sælge vandslangen til 50 kr. ellers ikke. Ejnar Poulsen var tilsagt at komme til mødet for at give oplysninger om den nye bane. Vi blev enige om at afholde en skovtur til Uggelhuse søndag den 10.07.1938 med Falken ( jernbane). Til delegeret møde den 03.07 i Randers tilmeldes formanden og formanden for fodboldudvalget. Vi blev enige om at tilmelde 3 hold til turneringen. Næste møde hos Harald Christensen. Lilian Pedersen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 29.06.1938 hos Harald Christensen. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Valdemar Hansen kommer med en kort beretning om møde om den nye bane med Sognerådet. Kassebeholdningen var 22 kr. Vi vedtog at afholde skovtur til Uggelhuse den 10.07.38 med Falken og billetpriserne er 1,50 kr. pr. par og 1 kr. pr. mand og at afholde keglespil med præmier. Vi vedtog at afholde efterårsfesten den 30.09 - 01.10 - 02.10.38 med 600 gevinster og 3000 nittere, pyramide spil, skydning, lykkehjul og amerikansk lotteri m.m.

Generalforsamling afholdes den 08. juli på Henriksens konditori kl. 20 med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af fodboldudvalg

4. Eventuelt

Næste møde hos Lilian Pedersen, Vorup

Lilian Pedersen, sekretær.

Ordinær generalforsamling fredag den 08.07.38 i Henriksens konditori i Strømmen

Formanden bød velkommen og som dirigent valgtes E. Poulsen. Sekretæren var lovlig udeblevet og i stedet oplæste Thalo Nissen protokollen, hvilken blev enstemmigt godkendt. Formanden aflagde beretning og formanden for fodboldudvalget supplerede formandens beretning med beretning fra fodboldudvalget og omtalte Mellemrækkens gode præstationer og B rækkens præstationer som kredsvinder samt juniorholdet sluttede som nummer 2 i deres kreds. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Kassereren oplæste regnskabet, som viste en indtægt på 1141,05 kr. og en udgift på 1100,51, hvilket viste en kassebeholdning på 40,54 kr. Indestående i banken 10 kr. et Fanefond på 75,29 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Man gik herefter over til punkt 3 valg af fodboldudvalg de afgående er Villy Hansen, Lilian Pedersen, Einar Poulsen og Thalo Nissen. Einar Poulsen blev genvalgt med 17 stemmer. Nyvalgt blev Boje med 9 stemmer, Harald Christensen 13 stemmer, Drevs Christensen 8 stemmer. 1. suppleant Andre Nielsen 6 stemmer, 2. suppleant Ernst Thomsen 4 stemmer. De 3 afgående medlemmer af fodboldudvalget ønskede ikke genvalg. Sidste punkt på dagsordenen er eventuelt, hvor formanden oplyste at 2 forsikringsselskaber havde givet tilbud på at forsikre fodboldspillerne. Efter at flere havde haft ordet under eventuelt blev generalforsamlingen afsluttet ved at dirigenten takkede for god ro og orden og derefter udråbt et trefoldigt hurra for F.B.

Møde med bestyrelsen og fodboldudvalget den 10.08.38

Vi blev enige om at afholde en sportsfest søndag den 28.08 med drenge og junior kampe om formiddagen og B række kamp, mellemrækken og ynglinge samt løbe Frederiksberg rundt og bal på Kilden fra kl. 21 til 2. Til bortlodning til sportsdagen har Drevs skænket en stol. Tilladelsen til efterårsfesten er blevet givet af politimesteren. Vi vedtog at købe nye bluser til turneringen. Lilian Pedersen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 06.09 hos Valdemar Hansen. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Angående optræden til efterårsfesten bliver der optræden hver aften af et koncertanlæg fra Fona Radio og som gevinster bliver en cykel og divan og en stol og lysekroner, som hovedgevinster. Efter efterårsfesten i gymnastiksalen bliver der bal på Kilden fra kl. 22 til 2. Lilian Pedersen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 28.09.38 hos Villy Hansen. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Vi gennemgik efterårsfestens regnskab. Indtægterne var 1274 kr. og udgifterne var 586 kr. Kassereren har betalt alle regninger og kassebeholdningen var 276 kr. Generalforsamlingen afholdes fredag den 21.10 med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskabet

3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

4. Valg af revisor

5. Eventuelt

Lilian Pedersen, sekretær.

Ekstraordinær generalforsamling den 04.11.38 på Henriksens konditori

Formanden bød velkommen og vi gik over til forhandling om fodboldudvalget angående listen hvoraf der tegnede 37 underskrifter, som var utilfredse med fodboldudvalget. Formanden fremkom med forslag om at lade boldudvalget sidde til januar generalforsamlingen, hvilket blev afslået, hvorefter vi gik over til valg af fodboldudvalget, de afgående var Boje, E. Poulsen, Harald Christensen og Drevs Christensen. De foreslåede var Svend Rasmussen, Kolding, Harald Christensen, Thalo Nissen, Boje, Christian Jensen og Valdemar Christensen. Afstemningen gav følgende resultat : Svend Rasmussen 28 stemmer, Kolding 27 stemmer, Harald Christensen 24 stemmer, Thalo Nissen 16 stemmer, Valdemar Christensen 10 stemmer, Boje 5 stemmer, Christian Jensen 5 stemmer. Under eventuelt Christian Boje kom med et forslag om at til klubaften om at medlemmerne, som kan / vil skænke 25 øre til en træner til foråret. Generalforsamlingen sluttede med et LEVE for Frederiksberg boldklub. Lilian Pedersen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 06.11.38 hos Lilian Pedersen, Vorup. Ingeman Larsen havde sendt afbud. Fodboldudvalget var også indbudt. Svend Rasmussen havde sendt afbud.

Formanden bød velkommen og omtalte træningen efter jul. Det vedtages at begynde træningen tirsdag den 03. januar i Vorup skoles nye gymnastiksal samt at rette en indtrængende anmodning til lærer Svend Rasmussen om at stå for gymnastikken. Det vedtages at bevilge 80 kr. til træningskampe i foråret. Det vedtages at lade en mand passe banen med opkridtning, som løn gratis kontingent samt gratis adgang til foreningens fester. Formanden oplyste, at vi havde fået en skrivelse fra Randers Freja om vi ville være med til en forevisning af film som Sofus Nielsen D.B.U ville komme og vise på Jylland. Det vedtages såfremt beløbet ikke oversteg 15 kr. Det vedtoges at afholde ordinær generalforsamling fredag den 13.01.1939 på Henriksens konditori i Strømmen med følgende dagsorden :

1. Beretninger af formanden og formanden fodboldudvalget

2. Regnskab

3. Eventuelt

1939

Møde den 04.01.1939 hos Svend Rasmussen med bestyrelsen og fodboldudvalget. Thalo Nissen havde afbud.

Vi blev enige om at afsende en ansøgning til kommunen om lov til at køre rundt med 2 biler til fastelavn og vil søge forhandling med kommunen angående muldjord til den nye bane og hegn m.m. ligeledes blev vi enige om at dele os og gå rundt og tegne nye medlemmer.

Generalforsamling den 13. januar 1939.

Præcis kl. 20 bød formanden velkommen og ønskede alt godt for det nye år. Formanden gjorde opmærksom på, at året 1938 havde været dyrt med hensyn til bane, da købet af den nye bane havde fundet sted. År 1943 ville sikkert betegne et lyspunkt for foreningen, da den gamle bane var betalt til denne tid. Bestyrelsen havde til hensigt at ofre noget på træningen i foråret. Formanden rettede en særlig tak til Drevs Christensen for gaven til nytårsballet. Der appelleres til stor deltagelse i fastelavnsfesten. 2 deltagere til delligeret forsamling i Silkeborg. Fodboldudvalget havde planlagt 3 kampe for Mellemrække holdet. Junior holdet 2 kampe, B holdet 2 kampe. Beretningen godkendes. Regnskabet Kassebeholdning på 82,23 kr. bankens indestående 262 kr. indtægter 1133,24 kr. udgifter 1051,01 kr. fanefond 45,29 kr. Den eneste store regning på nuværende tidspunkt var et honorar til sagføreren for ordningen af køb af den nye bane. Kolding ønskede en mere effektiv kontrol ved foreningens fester. Regnskabet godkendes. Eventuelt Keldsen takkede bestyrelsen for det gode økonomiske resultat i dag Villy Hansen gjorde opmærksom på, at han ikke ønskede at være formand længere end til april. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30 Svend Aage Rasmussen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 08.02.1939 hos Ingeman Larsen. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Vi blev enige om at leje en bil hos vognmand Jensen Kirkevej for 10 kr. og benzinen også Ingeman Larsens bil og få den pyntet op og køre rundt med de 2 biler fastelavns søndag. Vi blev enige om at få optræden også samme aften. Aksel Jacobsen og en ung dame som vil optræde for 5 kr. Villy Hansen og Harald. Villy var hos sognerådet angående banen, hvoraf vi fik at vide at de ikke ville være med til den foreløbig. Ingeman Jensen skulle sørge for at få fat i nogle brædder til at få plankeværket ordnet på banen hurtigst muligt. Vi blev enige om at holde påske bal på Kilden enten skærtorsdag eller 1. påskedag. Samtidig at afholde bal på Kilden den 12. marts. Alfred Hansens arbejde ude på banen blev vi enige om at give ham 25 kr. efter fastelavns søndag og samtidig vedtog vi at kunstgødning til banen og at få huset gjort i stand indvendig. Kassebeholdningen var 113,23 kr. Lilian Pedersen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 22.03.1939 hos Valdemar Hansen. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Kassebeholdningen 9,48 kr. i banken 462,19 kr. Bestyrelsen vedtog at betale 6 kr. til foreningens dommere til kampene. Det vedtoges at afholde generalforsamling den 28.04.39 på Kilden med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Valg af formand

4. Valg af bestyrelsesmedlem

5. Valg af revisor

6. Eventuelt

Det vedtages at afholde stiftelsesfest på Kilden Bededag den 05. maj med optræden, pakkefest samt en sang og fælles kaffebord. Kaffe og bal 2 kr. pr. par Lilian Pedersen, sekretær.

Generalforsamlingen den 28.04.1939

Formanden begyndte med at byde medlemmerne velkommen. Formanden fortalte, at gymnastikken var blevet fulgt med stor interesse vinteren igennem og takkede dem, som havde stillet sig velvillig overfor F.B. Desuden blev der gjort opmærksom på foreningens stilling i turneringen. Også om foreningens indtægter ved de forskellige baller, som var blevet afholdt i vinterens løb. Dernæst udtalte Valle Hansen sig om de kampe, som var planlagt i foråret og nævnede samtidig at foreningen havde haft sin største indtægt i kontingent fra medlemmerne. Klubbens store udgifter ved køb af den nye bane omtaltes, samtidig udtaltes der forskellige ting om klubbens økonomiske stilling. Formanden for fodboldudvalget aflagde sin beretning. Han omtalte F.B. ' s stilling i turneringen. Bedst af holdene var B holdet med sine 12 point. Udvalget havde set sig nødsaget til at flytte nogle af de yngste spillere op på Mellemrække holdet og at de havde karet sig godt. Beretningen godkendes. Regnskab er : Kassebeholdning 33,68 kr. Indtægter 1437,58 kr. Udgifter 1403,90 kr. banken 262,19 kr. Fanefonden 92,59 kr. Regnskabet vedtages. Valg af formand da V. Hansen ikke ønskede at fortsætte som formand stod foreningen overfor en vanskelig opgave. Efter forskellige henstillinger fra medlemmerne vedtages det at formanden skulle fortsætte i år endnu et stykke tid. Valg af bestyrelsesmedlem Harald Christensen genvalgtes enstemmigt. Revisor Robert Hollerup genvalgtes. Under eventuelt omtalte formanden skovturen fra sidste år og henstillede medlemmerne om tilslutning til en ny. Harald Christensen kom med et forslag om køb af blå strømper til spillerne. Generalforsamlingen sluttede kl. 22. F. Knudsen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den20.06.1939 hos Villy Hansen

Formanden bød velkommen. Det vedtages, at banen skulle lukkes til 15. juli. Formanden omtalte forsikringsmødet for vore spillere, det vedtages at lade generalforsamlingen tage stilling dertil. Forbedring af baneforholdene omtaltes, der vedtages at købe 50 stk. pæle til billigst mulig pris, samt at passe den gamle bane, hvor det er nødvendigt. Det vedtages at give Alfred Hansen 25 kr. for hans arbejde på banen. Regnskabet blev fremlagt til gennemgang for bestyrelsen ( beholdning 76 kr. ). Formanden omtalte efterårsfesten og der bestemmes at afholde denne i dagene den 29. og 30. september og den 01.oktober. Det vedtages at lave et lotteri til Sct. Hans festen med 2 gevinster på 10 - 5 kr. Det vedtages at tilmelde 1 Mellemrække hold, 1 B hold og et junior hold i J.B.U. ' s turnering. Kildepokalen fastholdes til dagene 25 - 27. juli med slutkampe den 3. august. Dagsordenen til generalforsamlingen som holdes på Kilden fredag den 14. juli kl. 20

1. Formandens beretning

2. Protokollen

3. Regnskabet

4. Valg af fodboldudvalg

5. Eventuelt

Svend Aage Rasmussen, sekretær.

Generalforsamling den 14. juli på Kilden

Formanden bød velkommen og aflagde beretning, hvoraf det fremgik, at foreningens økonomiske stilling var god. Formanden omtalte de forskellige arrangementer, der havde været afholdt i kvartalets forløb og omtalte foreningens efterårsfest, der skulle afholdes i dagene 28. september til den 1. oktober. Købmand Thalo Nissen aflagde beretning fra fodboldudvalget, han omtalte de forskellige holds stilling i den nyligt afsluttede turnering. Omtalte også drengeturneringen og oplyste at klubben havde antaget maskinarbejder Anker Nielsen som træner og at træningen begynder den 18. juli. Villy Hansen oplæste det reviderede regnskab der viste en beholdning på 69,67 kr. og en bankbeholdning på 262,19 kr. og en Fanefonds beholdning på 92,59 kr. Regnskabet godkendes. Hvorefter generalforsamlingen sluttede med et LEVE for F.B. Lilian Pedersen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 11.10.1939 hos Lilian Pedersen. Ingeman Larsen var ikke fremmødt.

Angående efterårsfesten som gav indtægter på 715,27 kr. og udgifter på 825 kr. og klubben har betalt udestående gæld er kassebeholdningen 6,34 kr. Bankbeholdningen er 262 kr. til gode hos kommunen 200 kr. og emblemer 68 stk. a 1,25 kr. Fanefond på 92 kr. Kassereren oplyste, at kontingenterne blev godt betalt. Angående ved ballet den 01.10.39 vedrørende Henry Nielsen og Ludvig Sørensens optræden samme aften er bestyrelsen blevet enige om at slette dem af foreningen. Det vedtages at afholde generalforsamling den 27.10.39 på Kilden med følgende dagsorden :

1. Formandens beretning

2. Regnskab

3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

4. Revisor

5. Valg af 2 fodboldudvalgsmedlemmer

6. Eventuelt

Lilian Pedersen, sekretær.

F.B ' s generalforsamling fredag den 27.10.1939 i Kilden

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og mindedes klubbens unge junior målmand, der var afgået ved døden siden sidste generalforsamling og udtalte et ære være hans minde. Til dirigent valgtes Jakob Keldsen, hvorefter formanden aflagde beretning og omtalte at foreningen trives godt. Efterårsfesten havde givet et overskud på ca. 700 kr. Til beretningen havde flere medlemmer ordet, hvorefter beretningen godkendes. Kassereren Villy Hansen oplæste regnskabet, der viste en kassebeholdning på 190 kr. til gode hos kommunen 200 kr. Emblemer ca. 90 kr. Regnskabet godkendes. Til bestyrelsen genvalgtes Lilian Pedersen og da Villy Hansen ikke ønskede at fortsætte valgtes Knud Thomsen og Mogensen. Generalforsamlingen takkede Villy Hansen for hans arbejde som kasser i 6 år for F.B. Til fodboldudvalget valgtes Knud Thomsen og Robert Hollerup med Vagn Pedersen som suppleant. Til revisor genvalgtes Robert Hollerup . Thalo Nissen foreslog at oprette en reservefond, men efter nogen debat herom, vedtages det at udsætte dette til januar generalforsamlingen. Under eventuelt omtalte formanden gymnastikken og klubaftenerne og henstillede til medlemmerne at møde op til disse. Dirigenten kunne da afslutte generalforsamlingen med et LEVE for F.B. Lilian Pedersen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 01.11.1939 hos Valdemar Hansen, Vorup kær

Formanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen til arbejdet for F.B. Bestyrelsen konstituerede sig med Mogensen som næstformand og sekretær og Knud Thomsen som kasser. Det vedtages at bevilge 25 kr. til istandsættelse af banen og Lade Alfred Hansen udføre arbejdet på banen. Det vedtages at afholde gymnastik som sædvanlig i vintermånederne. Det drøftedes at afholde andespil i løbet af vinteren på Kilden og købe gevinsterne hos F.B. ' s medlemmer. Andespillet fastsættes til fredag den 10. november kl. 20 på Kilden med gevinster til en værdi af ca. 100 kr. Knudsen har frasagt sig arbejdet på fodboldbanen og det vedtages ikke at opslå stillingen ledig før til januar generalforsamlingen. Formanden mente, foreningen burde have en fane nu, da der var ca. 100 kr. i fanekassen til denne. Det vedtages at foretage de nødvendige indkøb til fanen og lade den gøre færdig til den 5. maj 1940. Bal afholdes igen søndag den 3. december 1939. Næste bestyrelsesmøde hos H. Christensen. H. Mogensen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 06.12.39 hos H. Christensen

Bestyrelsen var fremmødt sammen med fodboldudvalget. Formanden bød velkommen og indledte med banespørgsmålet. Der var rakt kommunen en hånd med et beløb på 75 kr. til muldjord, men kun engang for alle bevilges dette beløb. Andespillene gav gennemsnitlig 25 kr. pr. gang, kun nr. 4 gav et mindre underskud på 15 kr. og formanden mente ikke, at vi af den grund skulle holde op, fordi det ene gav underskud. Man enedes derfor om at afholde andespil fredag den 08.12.39 og dermed slut for dette år. Ballerne gav et pænt overskud hver gang og foreningens formue er dags dato 565 kr. - renter og afdrag på banen på 180 kr. til december terminen. Formanden gentog, på ballerne måtte bestyrelsesmedlemmerne altid bruge penge af egne lommer og foreslog en godtgørelse på 3 kr. pr. mand. Forslaget udsættes til behandling på januar generalforsamlingen, som fastsættes til den 05.01.1940 kl. 20 på restaurant Kilden med følgende dagsorden :

1. Beretning

2 Regnskab

3. Eventuelt.

Det foresloges at afholde børnejuletræ juledag fra kl. 15 til 18 til en pris a 1 kr. pr. familie ved listetegning. H. Christensen foreslog at afholde bal for de ældre ligeledes ved listetegning samt et  bal for børn ved listetegning i januar måned 1940. Formanden foreslog ligeledes fanen indkøbt og gjort færdig til stiftelsesfesten den 05. maj. Formanden bød fodboldudvalget velkommen og indledte med en håndsretning ved fremtidige kampe og formanden foreslog indkøb af en kridtmaskine, hvilket vedtages ligeledes foresloges en skrivelse sendt rundt til alle spillerne med opfordring til at møde ved træning og møder op til generalforsamlingerne. Gymnastikken drøftedes også og vedtages at begynde tirsdag den 9. januar 1940. Træningen til foråret begynder 25.02, 03.03, 21.03 og 31.03 for Mellem og B rækken. Næste bestyrelsesmøde hos H. Mogensen. Der er i kvartalet afholdt 2 bestyrelsesmøder, 5 andespil og 4 baller som alt i alt har givet et pænt overskud til foreningens kasse. Andespillene er ikke gået som forventet, men har dog givet et mindre overskud og ballerne har givet pæne overskud, juletræ for børnene afprøvedes, men da tilslutningen var lille bortfaldt dette. H. Mogensen, sekretær.

1940

Generalforsamling den 05.01.1940 på Kilden

Formanden bød velkommen med ønsket om et godt nytår og gav nogle betragtninger af spillernes fremtidige stilling ved træning og gymnastik. Man gik derefter over til valg af dirigent, Svend Rasmussen og J. Keldsen blev foreslået. Rasmussen blev valgt. Derefter gik formanden over til beretningen og foreslog 3 kr. i diæter til bestyrelsen ved fester og lignende. Markedspladsen opslås ledig i avisen. Gymnastikken drøftedes og varmt vand til bad kan modtages ved gymnastikken efter ansøgning. Til fastelavn henstillede formanden til de unge mennesker, at møde op for at synge og gå rundt og tjene penge til foreningen. Keldsen mente, at det var uklogt at afholde bal for børn, men gammelmands bal kunne han tilslutte sig. Vagn pedersen mente, at gymnastikken skulle lægges til andre dage end tirsdag og torsdag. Formanden replicerede til indlæggene og beretningen sættes til afstemning. Beretningen godkendtes. Regnskabet oplæstes af kassereren. Boje og Keldsen mente ikke at 10 kr. til forstædernes julehæfte var nødvendig. Formanden replicerede hertil og regnskabet godkendtes enstemmigt. Under eventuelt mente H. Christensen, at 2 kr. til diæter var mere passende til bestyrelsesmøder. Forslaget sættes under afstemning og formandens forslag vedtages enstemmigt, hvorefter Christensens forslag forkastes. Formanden omtalte stiftelsesfesten den 05. maj 1940 med festligt arrangement og fanen indkøbt og afsluttede med et LEVE for F.B. i fremtiden. H. Mogensen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 17.01.1940 hos H. Mogensen H. Christensen var fraværende.

Gammelmands bal fastsættes til lørdag den 26.01.1940 på Kilden kl. 21 til en pris af 2 kr. pr. par. Til fastelavn går sangerne rundt i 2 hold. 1 hold i Kæret og 1 hold i Vorup by og udflyttere. Deltagerne får gratis kaffe og bal med damer. Der lejes dragter til dem, som ønsker det og festen i F.B. bluse. Kl. 19 slås katten af tønden for deltagerne. Præmie til kattekongen smørrebrød, 5 snaps og øl. Fanen vedtages måtte ikke overstige en pris på 150 kr. Ligeledes vedtages det ikke at sende nogen til delegeret til J.B.U ' s møde i Fredericia, derimod sendes 2 mand til S.I.K.R ' s møde i Randers, formanden og 1 mand af den øvrige bestyrelse efter nærmere aftale. Bluserne fik Mogensen overdraget H. Mogensen for året 1940. Mogensen henstillede til formanden endnu en periode. Formanden overvejer til næste bestyrelsesmøde. Det vedtages at købe pæle til rækværket på den gamle bane. Næste bestyrelsesmøde hos Thomsen. H. Mogensen, sekretær.

Orienteringsmøde til forårsturneringen afholdes den 23.02.1940 på Kilden.

Formanden indledte og bød velkommen. Mogensen henstillede til de to bestyrelsesmedlemmer H. Christensen og Lilian Pedersen om at møde oftere ved bestyrelsesmøder og fester, da de udeblev for ofte. Derefter gives ordet til maskinarbejder Anker Nielsen, som derefter gik over til at gennemgå fodboldloven med de fremmødte spillere. Der var en del aktive spillere, men dog ikke så mange som ventet. Mødet varede til kl. 22.30, hvorefter man afsluttede med en tak til de fremmødte spillere. H. Mogensen, sekretær

Bestyrelsesmøde den 28.02.1940 hos Knud Thomsen. Lilian Pedersen og Harald Christensen var fraværende.

Mogensen henstillede til formanden om at fortsætte endnu et år, men han nægtede dette. Bestyrelsen gennemgik regnskabet hvoraf det fremgik, at vi stod stærkt økonomisk. Indsamlet ved fastelavn 202 kr. ved ballet samme dag 182 kr. Beholdningen var 173 kr. Beholdning og fanefond urørt og klubben har ingen gæld udover banegælden. Knudsen har 2366 kr. stående i banen i 2. prioritet til 5% i rente. Knudsen mente, at han ville sælge denne prioritet til klubben mod tab og pengene skal klubben alligevel betale i 1946 og det vedtages at søge nævnte prioritet afhændet til klubbens fordel ved salg. Thalo Nissen vil overtage markedspladsen på følgende vilkår : lejemål på 5 år og opsigelsesfrist på 3 måneder fra Thalo Nissen og uopsigelig fra F.B. ' s side i 5 år. Formanden mente, at 1 års opsigelse fra F.B. ' s side var var rimelig, hvilket vedtages og skriftlig opsigelse fra begge parter. Der afholdes bal 03.03.1940 på Kilden til kl. 01 og traditionelt skærtorsdag den 21.03.1940. Arrangement angående stiftelsesfesten henlægges til efter generalforsamlingen den 05.04.1940 på Kilden. Angående køb af fane stilles dette i bero indtil videre grundet på prisstigning indtil ca. 50%. F.B. var repræsenteret ved Knud Thomsen og formanden til S.I.K.R møde i Randers den 27.02.1940. Dagsorden for generalforsamlingen er følgende :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Valg af formand

4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

5. Valg af 1 tilsynsførende ved den nye bane

6. Eventuelt

Holger Pedersen er antaget som opkræver for F.B. efter Villy Hansen, som ikke ønskede at fortsætte. Indbydelse til politiets idrætsforening til håndboldturnering henlagdes til boldudvalgets afgørelse. H. Mogensen, sekretær.

Generalforsamling den 05.04.1940 på Kilden

Formanden Villy Hansen indledte med et par ord for foreningens trivsel. Forhandlingsprotokollen oplæstes og godkendes enstemmigt. Villy Hansen aflagde beretning fra S.I.K.R. og om andre ting vedrørende F.B. hvor han oplyste, at ballerne hver gang gav et pænt overskud og angående stiftelsesfesten henviste han til den nye bestyrelse at afgøre. V. Hansen aflagde beretning fra fodboldudvalget samt et held og lykke for F.B. i den kommende tid og med en dybtfølt tak for den tid, der er gået. Boje og Thalo Nissen og Keldsen replicerede og Knud Thomsen svarede. Ejnar Poulsen rettede forespørgsel om Knudsen var løst fra markedspladsen til marts. Nissen og formanden svarede. Beretning og regnskabet sættes under afstemning og godkendtes enstemmigt. Til valg af formand foresloges genvalg som V. Hansen på det kraftigste nægtede at modtage valg, derefter foresloges E. Poulsen, Thalo Nissen og J. Keldsen, da de to sidstnævnte nægtede at modtage valg og forslagsstillerne herefter tog deres forslag tilbage og tilbage var derfor E. Poulsen, som derefter først nægtede, men efter flere udtalelser dog indvilgede og blev enstemmigt valgt. Valg af 1 bestyrelsesmedlem der foresloges Thalo Nissen, Boje og Andre Nielsen efter afstemning valgtes Alfred Hansen med Boje som suppleant efter lodtrækning, da de begge havde samme antal stemmer. V. Hansen ønskede ikke at fortsætte som formand for fodboldudvalget og suppleanten Vagn Pedersen trådte til indtil bestyrelsen har valgt ny formand. Boje henstillede til V. Hansen om at fortsætte, men også dette nægtede han. Ejnar Poulsen havde 3 gange rettet henvendelse til Vorup Sogneråd angående færdigbehandling af den nye bane, men Sognerådet så sig på nuværende tidspunkt ikke i stand til det af økonomiske grunde. Boje foreslog 10 kr. til Finlandsindsamlingen af foreningens kasse, som dog forkastedes ved afstemning. Lærer Rasmussen ville derefter lade sit tilgodehavende for gymnastikken i vinter 15 kr. indgå til indsamlingen til Finland i foreningens navn, hvilket godkendes og der afsluttedes med det traditionelle LEVE for F.B. H. Mogensen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 09.04.1940 på Kilden. Fraværende var Lilian Pedersen

Formanden oplyste, at der skulle være møde med Vorup kasse og regnskabs udvalg torsdag den 11.04.40 kl. 8, hvor de ønskede repræsentation fra F.B. med 3 mand og det vedtages at sende Formanden, Knud Thomsen og H. Mogensen til forhandling om eventuel færdiggørelse af den nye bane. Formanden mente at behandle spørgsmålet stiftelsesfesten, måtte stilles i bero til bedre tider, det var ikke umuligt, at den slet ikke måtte afholdes. Angående forholdet om rejsegodtgørelse for spillere, som var soldat, vedtages det at yde dette til forårets kampe i Mellemrækken i så vid en udstrækning som muligt. Det vedtages ligeledes at indkalde suppleanten Chr. Boje da Lilian Pedersen ikke møder ifølge lovene. Lilian Pedersen har aldrig sendt afbud til noget møde. Næste bestyrelsesmøde hos Chr. Boje H. Mogensen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 23.04.1940 hos Chr. Boje Hele bestyrelsen var fremmødt.

Formanden bød det nye medlem Boje velkommen med håbet om et godt samarbejde. Det vedtages efter formandens henstilling at skrive til Grenå, om de vil opgive denne junior kamp, mod at spille kampen senere efter nærmere aftale på grund af de dårlige tider. Mogensen foreslog et tillæg til bluserne, men dette afsloges indtil efteråret, med den motivering at tiderne var dårlige, dette gik Mogensen med til, mod at det forlanges af spillerne, at de må behandle trøjerne ordentligt. Stiftelsesfesten, fælles kaffebord a 1,35 kr. pr. person, hele festen 2 kr. pr. person og bal alene 1 kr. pr. person, Frejas spillere gratis kaffe og bal med damer. Entre til alle 4 kampe 0,75 kr. Vorup sogneråd, Frejas formand, Kristrups formand, Dronningborg og A.I.K. ' formænd, samt 2 mand fra pressen inviteres. Bestyrelsen mente, at der ikke var råd til at invitere flere med disse dårlige tider. Angående forholdet Henry Nielsen, vedtages det at optage Nielsen igen som medlem af F.B. Næste bestyrelsesmøde hos formanden H. Mogensen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 13.06.1940 hos formanden E. Poulsen Boje var fraværende grundet rejse til København

Generalforsamlingen fastsættes til fredag den 05.07.1940 på Kilden kl. 20 med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Valg af fodboldudvalg

4. Valg af revisor

5. Skovturen

6. Eventuelt

Angående tilmelding af hold til efterårsturneringen vedtages det, at tilmelde 1 hold til Mesterrækken, 1 hold til B rækken og 1 hold til junior rækken til J.B.U. Med hensyn til kampe om Kildepokalen og S.I.K.R. pokalen bestemmes det, at fastlægge disse til tirsdag den 06. august og torsdag den 08. august om S.I.K.R. ' s pokal. H. Mogensen, sekretær.

Generalforsamling den 05.07.1940 på Kilden kl. 20

Efter at Ejnar Poulsen var valgt som dirigent, oplæstes forhandlingsprotokollen som godkendes. Formanden redegjorde herefter for bestyrelsens forskellige arrangementer og omtalte herunder stiftelsesfesten. Herefter gennemgik Knud Thomsen på fodboldudvalgets vegne ganske kort holdenes stillinger i den afsluttede turnering. Regnskabet som efter et par bemærkninger fra kassereren blev sendt rundt mellem medlemmerne. Regnskabet der viste en kassebeholdning på 107,51 kr. og en bankbeholdning på 121,98 kr. foruden fanefonden 107,40 kr. regnskabet godkendes. Til det nye fodboldudvalg valgtes følgende : Robert Hollerup, Søren Andresen, Knud B. Hundborg og Ejnar Poulsen. Som suppleant valgtes Chr. Boje. Chr. Kolling genvalgtes til revisor. Angående skovturen, der også var sat på dagsordenen, fortalte Ejnar Poulsen, at foreningen ikke kunne yde bidrag hertil, og da ingen tog ordet, gik man videre til eventuelt. Herunder oplyste, Ejnar Poulsen, at vi havde fået de to point over Aalestrup uden kamp og det havde han ordnet. Efter forespørgsel fra Thalo Nissen om bestyrelsesmedlemmerne gik hjem med overskud af de 3 kr. som ydes hvert medlem for arbejdet ved ballerne på Kilden, svarede Ejnar Poulsen, at det i hvert tilfælde ikke var ham, da han aldrig havde taget imod de 3 kr. og det samme gjaldt for Chr. Boje. Da klokken var blevet mange henstillede formanden til forsamlingen, om at afslutte generalforsamlingen, som uden indvendinger blev godkendt. H. Mogensen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 28.07.1940 på Kilden. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Der vedtages at give Alfred Hansen 15 kr. for istandsættelse af banen og at afholde bal på Kilden søndag den 04.08.1940 fra kl. 21 til kl. 01. Samme dag afholdes møde med lodtrækning om kampene om Kildepokalen i Mellemrækken og S.I.K.R pokalen i B rækken , samt i cup turneringen med en pokal, som Freja har udsat. H. Mogensen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 22.08.1940 hos Alfred Hansen Boje var bortrejst i forbindelse med arbejde.

Det vedtages, at istandsætte klubhuset inden turneringen begynder og fire unge mennesker kommer til at udføre arbejdet mod at foreningen lagde materialer til, hvilket bevilgedes. Det vedtages at afholde bal på Kilden søndag den 01.09.40 fra kl. 21 til kl. 01. Det vedtages ligeledes at sælge lodsedler i år og ikke afholde efterårsfest. Formanden lovede at indhente polititilladelsen. H. Mogensen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 02.10.1940 hos H. Mogensen. Fraværende var Knud Thomsen på grund af ferie.

Generalforsamlingen fastlagdes til fredag den 18.10.1940 kl. 20 på Kilden med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

4. Valg af revisor

5. Eventuelt

Formanden oplyste, at søge den nye bane gjort færdig og søge kommunen derom og om der kunne opnås tilskud fra Staten af de 40. millioner kr. der er bevilget til dette formål, Mogensen mente, at der skulle skriftlig ansøgning dertil, men dette mente formanden ikke. H. Mogensen, sekretær.

Generalforsamlingen den 18.10.1940 på Kilden

Generalforsamlingen var lovligt varslet og der var god tilslutning. Formanden bød velkommen og foreslog Keldsen som dirigent, hvilket godkendtes enstemmigt. Formanden aflagde beretningen og omtalte klubbens stilling i turneringen, som jo ikke var så strålende, da de jo endnu ikke havde fået point. Kampen i Hadsten var udsat på grund af regnvejr. Formanden mente, at vi kunne få point mod Kristrup og ligeledes B rækken og junior. Bal afholdes igen den 03.11.40. Efterårsfesten afholdes ikke i år men bortlodning. Med hensyn til den nye bane oplyste formanden igennem kasse og regnskabsudvalget, at den skulle færdiggøres ved hjælp af de 40 millioner som var bevilget til dette formål. Mogensen replicerede over holdenes opstilling, hvilket Knud Thomsen gav mig medhold i og formanden replicerede og Børge Hundborg og Hollerup replicerede ligeledes Alex Christensen. Formanden var imod, at bevilge V. Hansen 25 kr. til træning. Børge Hundborg og Hollerup mente ligeledes at holdene var i dårlig form. Regnskabet oplæstes og godkendtes enstemmigt. Derefter gik man over til valg af bestyrelse Mogensen, Thomsen og Boje var på valg og da de to førstnævnte nægtede at modtage genvalg og ved afstemning valgtes Niels Jacobsen, Boje og Andre Nielsen med Sigfred Rasmussen som suppleant. Valg af revisor var genvalg. Klubaftener bliver afholdt i vinter på Henriksens konditori. Dommerhonoraret diskuteres, derefter afsluttedes med det traditionelle hurra for F.B. H. Mogensen, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 09.11.1940 hos Chr. Boje. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Formanden bød de 2 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Til kassereren valgtes Niels Jacobsen og til næstformand Andre Nielsen og bud. Det vedtages at afholde andespil på Kilden med følgende gevinster : 4 ænder, 6 stege og et gavekort på10 kr. Klubaften kunne ikke afholdes på konditoriet, men blev bestemt at afholde dem på Kilden a 3 gange og hvis der ikke kom et vist antal så holde op. Bal afholdes den 01.12.1940 og 25.12 og 31.12.1940. Alf Hansen, sekretær.

1941

Generalforsamlingen den 18.01.1941 på Kilden.

Formanden bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og mindes afdøde Alfred Hejl. Som dirigent valgtes Jacob Keldsen. Formandens beretning blev godkendt. Kassereren oplæste det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt. Dirigenten takkede for god ro og orden og udbragte et LEVE for F.B.

Bestyrelsesmøde den 08.04.1941 på Kilden. Andre Nielsen og Boje var fraværende.

Vi drøftede regnskabet og bestemte at afholde generalforsamlingen den 18.04.1941. Formanden havde været til møde i Sognerådet angående den nye bane. Generalforsamlingen med følgende punkter :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Valg af formand

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

5. Valg af 1 revisor

6. Eventuelt

Niels Jacobsen, sekretær.

Generalforsamling den 18.04-1941 på Kilden

Til dirigent valgtes Jacob Keldsen. Formandens beretning der indeholdt en oversigt over både den økonomiske og den sportslige situation godkendes. Den sportslige side var ikke opmuntrende med økonomien var det derimod gået fremad. Valg af formand gik uden besvær, idet man var enige om at indstille V. Hansen, der efter at have opfordret Einar Poulsen til at fortsætte modtog valg, efter at forsamlingen havde rejst sig op. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, følgende blev valgt : Gustav Hansen, Knud Thomsen, Robert Hollerup og Knud Børge Hundborg til suppleanter E. Mogensen og L. Nielsen. Valg af revisor Thalo Nissen valgtes enstemmigt. Regnskabet der under det foregående havde cirkuleret rundt godkendtes.

Under eventuelt udtalte V. Hansen et par manende ord til medlemmerne. Schwartz opfordrede spillerne til at møde flittigt til træningen, da han i så tilfælde ville garantere for, at spillerne ville være i stand til at spille 90 minutter for fuld kraft. Generalforsamlingen sluttede med et LEVE for F.B.

Bestyrelsesmøde den 21.04.1941 hos V. Hansen. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Bestyrelsen fik følgende sammensætning :

Gustav Hansen næstformand

Knud Thomsen kasser

Robert Hollerup sekretær

Knud Børge Hundborg

Man gik derefter over til at drøfte stiftelsesfestens afholdelse og blev enige om at fastsætte den til søndag den 04. maj, man enedes om at få lavet en sang i anledning af festen. Man enedes om at indbyde den ældre generation til kaffebord og bal for en pris a 2,50 kr. pr. par, og de unge for en pris a 1,50 kr. eller 3 kr. pr. par, derefter vedtog man at afholde bal pinselørdag. Derefter gik man over til at drøfte spørgsmålet angående sportspladsen, og man enedes om at få Alfred Hansen til at gøre plankeværk og rækværk i stand. Derefter drøftedes bestyrelsesmødernes afholdelse og man enedes om at holde dem alle hos Valdemar Hansen og den samlede bestyrelse gik med til at give 1 kr. pr. mødt bestyrelsesmedlem fra foreningens kasse. Robert Hollerup, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 29.05.1941 hos Valdemar Hansen. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Man gik over til at drøfte sagen angående den nye sportsplads og man enedes om, at sende V. Hansen og K. Thomsen samt Einar Poulsen til at drøfte sagen med sognerådet, for at få dem til at fremme arbejdet på den nye bane i indeværende år. Man vedtog at afholde bal søndag den 15. juni i forbindelse med den afsluttende kamp om S.I.K.R. pokalen, som blev lagt således i dagene den 10. - 12. og 15. juni. Derefter drøftede man den nye Old Boys klub, som skal oprettes i forbindelse med Frederiksberg Boldklub og for at blive medlem af Old Boys foreningen skal man samtidig være passiv medlem af F.B. Derefter vedtog man, at give klubben lov til at benytte klubhuset samt bold og bane 1 gang om ugen, nemlig onsdag aften for en passende betaling af 25 kr. for sommeren, ligeledes til at de måtte låne bluserne for det det koster at få dem vasket 2,50 kr. Ligeledes drøftede man sagen angående 2 spillere, som er gået over til at spille for en anden klub, hvilket vi har nægtet, samt sendt en skrivelse ind til J.B.U. for at de kan afgøre spørgsmålet. Man enedes om at lade fodboldbanen hvile i perioden 15. juli til 15. august. Skovturen drøftedes, men vi blev enige om at lade den ligge til næste bestyrelsesmøde for derefter at lade den komme på dagsordenen til generalforsamlingen. Man drøftede eventuel afholdelse af en efterårsfest og til slut godkendes regnskabet. Robert Hollerup, sekretær.

Stiftende generalforsamling for Frederiksberg Old Boys afdeling den 09. juni 1941 på Kilden

Formanden for F.B. Valdemar Hansen åbnede generalforsamlingen ved at byde forsamlingen velkommen. V. Hansen spurgte de fremmødte, om der var stemning for sådan en Old Boys afdeling, der skulle have samarbejde med F.B. Forsamlingen svarede enstemmigt ja. Boghandler Nielsen spurgte om, hvor mange der var indtegnet på listen. Hansen læste derefter alle navnene på dem der var tegnet. ca. 50. H. Mogensen mente, at der absolut skulle oprettes en Old Boys afdeling, da interessen blandt de ældre medlemmer var meget stor. Formanden V. Hansen oplæste derefter Freja Old Boys afdelings love, som han havde lånt for derigennem at kunne lave et udkast til love, gældende for den nye Old Boys afdeling. Robert Nielsen spurgte V. Hansen, hvad Old Boys afdelingens formål gik ud på. Dertil svarede V. Hansen, at det først og fremmest var, at spille fodbold, og festlige sammenkomster og ligeledes til at opmuntre ungdommen til at yde deres bedste på sportspladsen samt at udsætte små præmier, når afdelingens kasse havde penge dertil. Aldo Hannibal rettede en forespørgsel til V. Hansen, om man absolut skulle være medlem af F.B. for at blive medlem af Old Boys afdelingen, da han vidste, at der var nogle, som havde tegnet sig på listen for at blive medlem af Old Boys, som ville melde sig ud af F.B. og om der kunne laves en undtagelse for disse, da de ikke mente, at de havde råd til at være medlem af begge klubber. Boghandler Nielsen mente, at man skulle holde fast ved det som F.B. 's bestyrelse havde bestemt, at man såfremt man ønsker, at være medlem af Old Boys, samtidig skulle være medlem af F.B. Aage Hollerup rettede ligeledes en forespørgsel til V. Hansen, om man så ikke kunne sætte kontingentet så højt, at man kunne betale medlemsbidraget til F.B. for hver enkelte. Derefter gik man over til at stifte F.B. Old Boys afdeling og V. Hansen bad om forslag til formand, der blev foreslået H. Mogensen, Aage Hollerup, Aldo Hannibal, Laurits Nielsen og V. Hansen. Der blev først stemt om formand, Valdemar Hansen oplyste, at ikke ville være formand. Ved den efterfølgende afstemning blev Mogens Mogensen valgt som formand og de andre der var foreslået gik automatisk ind i bestyrelsen. Boghandler Nielsen og Jacob Keldsen blev valgt til revisorer. Mogensen takkede for valget og udtalte håbet om, at det ville blive en god og levedygtig forening til støtte for Frederiksberg Boldklub. Forsamlingen drøftede en skovtur i forbindelse med en Old Boys kamp i Langå. Træningen begynder onsdag den 18. juni. Til slut takkede Valdemar Hansen forsamlingen, fordi de viste så stor interesse for sporten i Vorup og med håbet og ønsket om, at den nye forening måtte få en god og lang levetid til det bedste for Frederiksberg Boldklub hævede han mødet. Af F.B. ' s bestyrelse var fremmødt Knud B. Hundborg, V. Hansen og Robert Hollerup. Robert Hollerup, sekretær.

Bestyrelsesmøde den 26.06.1941 hos Valdemar Hansen. Hele bestyrelsen var fremmødt.

Formanden åbnede mødet og udtalte sin glæde over, at 1. drengehold var gået sejrrigt igennem turneringen og han henstillede til bestyrelsen, at vi skulle holde en afslutningsfest for alle de drenge, der havde betalt sin kontingent og V. Hansen mente, at han kunne få indsamlet det nødvendige beløb. Festen skulle afholdes på Kilden søndag den29.06 med fælles kaffebord fra kl. 20 til 21 og dans fra kl. 21 til kl. 23. Skovturen drøftedes, og Hollerup fremkom med forslag om, at lade skovturen gå til Mariager i stedet for som tidligere til Uggelhuse i tilfælde af at generalforsamlingen stemte for Uggelhuse, blev vi enige om, at holde afslutning på Kilden med bal og det skulle så være søndag den 13. juli, Bal afholdes igen den 3. august. Hollerup stillede forslag om at tilmelde i turneringen 1 A hold, 1 B hold og 2 junior hold, hvilket blev vedtaget. Ligeledes vedtog vi, at give 10 kr. til en skovtur for de gamle i Vorup kommune. Knud . Hundborg fremkom med et forslag angående kontingentet og ville gerne have det lavet om til kvartalsvis. Formanden mente, at det var bedre, at ordne det således, at det blev hver anden måned, da han mente, at det blev for meget med 1,50 kr. på 1 gang, man enedes om, at sætte det på dagsordenen. Kampene om Kildepokalen blev lagt således tirsdag den 26. august og torsdag den 28. august og afslutning søndag den 31. august med Freja, Kristrup og Dronningborg som deltagere og den skal vindes 3 gange efter hinanden, eller 4 gange i alt ligeledes S.I.K.R. pokalen, som første år blev vundet af Kristrup, andet år af Freja og tredje år af Dronningborg. Søndag den 24. august skal der afholdes en slags drengeturnering, hvor der vil blive udsat 11 sølvnåle til det vindende hold. Valdemar Hansen mente, at vi i forbindelse med dagen skulle genoptage den gamle tradition, at løbe Vorup rundt. Formanden oplyste, at vi skyldte for sidste års skat af banen til kommunen, hvilket foregående bestyrelse ikke havde ansøgt sognerådet om, at få eftergivet som tidligere. Gustav Hansen og Knud Thomsen fremkom med en redegørelse fra mødet med Vorup sogneråd og resultatet blev, at affaldet skulle fyldes på og muldjorden køres ud og så skulle der sås græs på banen. Formanden underrettede bestyrelsen om, at han havde fået en skrivelse fra forsikringsselskabet Baltica om, at fodboldspillerne skulle lade sig forsikre. Bestyrelsen blev enige om, at klubben ville give 4 kr. for den store og 2 kr. for den lille. Hollerup stillede forslag om, at så snart man skulle begynde træningen fik hvert hold en ugentlig kamp mod et hold fra en anden klub fra byen, hvilket blev vedtaget. Regnskabet blev gennemgået og det balancerede med en kassebeholdning på 597,16 kr. Man diskuterede nedlæggelse af fodboldudvalget og blev enige om, at det ville være bedst, hvis det hørte under bestyrelsen. Formanden oplyste, at vanduret på banen var frossen i stykker, fordi der ikke havde været lukket for vandet hele vinteren. Knud Thomsen kom til sidst med en sørgelig meddelelse, at han desværre blev nødt til at træde ud af bestyrelsen, da han skulle rejse fra byen. Formanden takkede Knud Thomsen for den tid, han havde siddet som kasser og udtalte håbet om, at vi snart måtte se ham i bestyrelsen igen. Generalforsamlingen fastlagdes til torsdag den 03. juli 1941 kl. 20 på Kilden med følgende dagsorden :

1. Beretning

2. Regnskab

3. Forslag fra bestyrelsen

4. Skovturen

5. Eventuelt

Robert Hollerup, sekretær.

 

WP_20200221_09_49_34_Pro.jpg

WP_20200221_09_50_26_Pro.jpg

 

WP_20200221_09_50_03_Pro.jpg

 

 

 

VORUP FB

Vorup Frederiksberg Boldklub
Møllevangsvej 9
8940 Randers SV
Tlf. 86445287
E-MailAFDELINGER
SAMARBEJDSPARTNERE
HOVEDSPONSORER

    

    edit | powered by &Rcms | sitemap